Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 112 - Materiál na skladě

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Patří sem suroviny, základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly. Způsob účtování A

Výběr účetních případů s účtem 112


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Došla fa. za materiál + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 112 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Dopravné materiálu od neplátce - PFAPFA = Přijatá faktura 112 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Materiál vydaný ze skladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Převzetí materiálu na sklad-příjemka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Vyskladnění materiálu z důvodu prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 112
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku vlastní výroby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
Výdej materiálu nakupovaných polotovarů, výrobků, tiskopisů, kancelářských potřeb, plynu, ochranných pomůcek, neutralizačních nápojů do spotřeby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Reklamační nárok na materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 112
Výrobek vyroben ve vlastní režii a převzat na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
Převzetí materiálu a paliva na sklad v ocenění cenou zjištěnou, váženým aritmetickým průměrem, metodou FIFO - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Nákup materiálu za hotové na sklad - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 112 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Snížení cen materiálu z důvodu nezaviněného poškození nebo fyzického znehodnocení z přirozených přičin v rámci norem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Nezaviněná manka a škody na materiálu, nepřevyšující normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Při inventarizaci zjištěn přirozený úbytek materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho převzetí ze zpracování na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Převod obalů fakturovaných se zbožím po vyprázdnění na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Převzetí na sklad materiálu výrobků vlastní výroby určený pro režijní spotřebu v účetní jednotce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Vyúčtování přebytku materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Inzerce ∇

Reklamace vůči dodavatelům u zjištění závad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 112
Náhradní dodávka-reklamace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315
Přijatý dar materiál od individuálného podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Výdej nepotřebného materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 112
Přijatý dar od s. r.o. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho přijetí na sklad ze zpracování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559
Prodej materiálu v pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 112
Nezaviněná manka a škody na materiálu, převyšující stanovené normy přirozených úbytků a veškerá zaviněná manka a škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Výdej materiálu(odpadu) ze skladu při prodeji v ocenění, v němž se vedou na skladě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 112
Předaný materiál při bezplatných převodech - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 112
Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501
Převod odúčtování počátečního stavu materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Manko na materiálu zjištěné při inventarizacu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Opodstatněné trvalé snížení hodnoty materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Dočasné snížení se změnilo na trvalou částku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191, 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 , 112
Obdržení zásob materiálu pro výrobu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Převzetí materiálu a paliva na sklad - pořizovací cena, náklady s pořízením - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad, účtuje-li se prostřednictvím účtu 111 - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad od dodavatele, účtuje-li se o zlikvidovaných fakturách - PFAPFA = Přijatá faktura 112 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku předaného na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Materiál získaný z vyřazených materiálů v používání, předaný na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Druhotné suroviny získané při likvidací zásob v důsledku škod převzaténa sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Bezplatně převzaté zásoby materiálu na základě odborného odhadu -u individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 , 112 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413, 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
Převod zůstatku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Předání materiálu nenávratně k přezkoušení jakosti, atestaci a pod. Pokud je možno materiál po přezkoušení dále upotřebit, vyúčtuje se pouze rozdíl mezi původním oceněním a cenou možného použití - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Výdej drobného hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla,že není dlouhodobý majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Materiál na skladě zničený živelnými pohromami a jinými nahodilými událostmi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - aktivní zůstatek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 112
Věcný vklad do společnosti nebo družstva - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 367Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367 / 112
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 112
Náklady na přepravu materiálu uskutečněnou vlastní dopravou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Zakoupení věnce pro zemřelého pracovníka v činnosti nebo v důchodu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Renovace náhradních dílů ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Zjištěna škoda na mat. - povodeň - 15.000 - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Vyúčtování přebytku při náhradních dílech -VÚD 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - pasivní zůstatek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Spotřeba materiálu ve výrobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Manko které nebylo předepsáno k úhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112

Výdaje za účelem reprezentace

A)materiálu-způsob A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 112
B)materiálu způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501
C)zboží způsobem A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
D)zboží způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

Vyfakturovaný nedodaný materiál

1) Přijatá faktura - materiál zatím nepřišel - PFAPFA = Přijatá faktura 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
2) Došel Materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 112 píšeme také v těchto článcích

 Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby

06. 06. 2018, Bc. Lenka Kostihová V tomto díle si popíšeme složky oběžného majetku a na příkladech si vypočítáme způsoby ocenění zásob při vyskladňování.... celý článek


 Účtování reklamací a slevy z ceny Účtování reklamací a slevy z ceny

01. 12. 2011, Jana Fučíková Jak zaúčtovat reklamaci, praktický návod, jak může firma účetně reagovat na uplatňování reklamace. ... celý článek


 Účtování materiálu Účtování materiálu

9. 10. 2011, Jana Fučíková Jak se účtuje materiál, teoretické znalosti + praktický příklad... celý článekDalší účty z účetní skupiny 11


Procvičte si účtování s účetní třídou 11 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 112

Účtování o zásobách, 11 příkladů spustit test »
Účtování poskytnutých záloh, 13 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování materiálu způsobem A, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (3)

  1. [ 1] blanka 14.02.2011, 08:26

    prosím, může mi někdo napsat jak se zaúčtuje: PS způsob A u materiálu KZ způsob A u materiálu PS způsbo B u materiálu KZ způsob B u materiál

  1. [ 2] Petr 01.03.2011, 00:24

    U způsobu A i způsobu B se PS materiálu zaúčtuje stejně, tzn. 112/701. KZ se u způsobu A zaúčtuje 702/112. U způsobu B se nejprve k 31.12. převede PS materiálu na účet 501 (501/112) a následně se pracuje (shodně i způsob A) s účtem 112, kde dochází k nevyfakturovaným dodávkám materiálu (112/389), přebytku (112/648), atd. Následně předepíšeme KZ jako 702/112.

  1. [ 3] Kamila 04.03.2011, 09:08

    Petře, myslíte že způsob B je správně? já bych to zaúčtovala PS 501/112 KZ 112/501 budu ráda, pokud k tomuto problému někdo ještě napíše dotaz.

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=112&popis=Material-na-sklade&i=63

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)