Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 211 - Pokladna

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtuje se zde o stavu a pohybu peněz v hotovosti jak tuzemské měny tak i cizích měn-valut.

Výběr účetních případů s účtem 211


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Ceniny - nákup do zásoby, poštovní známky, kolky, telef. karty, dálniční známky, jízdenky MHD, pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 / 211
Spotřebovaný materiál nakupovaný pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 211
Cestovné hrazené pokadnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 211
Zaměstnanci vyplacená záloha na prac. cestu pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 211
Záloha na nákup materiálu pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 211
Úhrada na reprezentaci - pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 211
Ostatní služby hrazené poklanou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Prodej zboží za hotové - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Nákup cenin za hotové - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 / 211
Nákup pohonných hmot v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 503Účet 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (Nákladový - daňový) 503 / 211
Tržby v hotovosti za opravy z toho 21% DPH - VFAVFA = Vydaná faktura 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Přijaté provozní zálohy: přibyli mi peníze od odběratele za provozní zálohu - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324
Umytí automobilu (myčka) - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Zúčtování karet za soukromé hovory pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Opravy a udržování hrazeno pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511 / 211
Tržba v hotovosti za prodané výrobky - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Ostatní provozní náklady - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Osobní spotřeba podnikatele, v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 211

Inzerce ∇

Nákup materiálu za hotové na sklad - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 211
Výplata bolestného a odškodnění při pracovních úrazech, věrnostních přídavků, zřizovacích a vybavovacích příplatku pracovníkům vyslaných do zahraničí, studijních příspěvků, pro konzumaci při kontrolní činnosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Výběr hotovosti individuálním podnikatelem - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 211
Zálohy přijaté v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324
Vrácení zálohy k vyúčtování v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Jízdné všemi druhy veřejných dopravních prostředků, včetně nákladů na letenky, výdajů za autotaxi, aerotaxi, nákup předplatních jízdenek, náhrada za vlastní dopravní prostředek, stravné a nocležné při pracovních cestách - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 211
Nájemné přijaté v hotovosti v podnikových bytech, ubytovnách a za hmotný a nehmotný investiční majetek - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Nákup DHM za hotové od neplátce DPH - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 211
Spotřeba energii hrazena pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 211
Konečný zůstatek v pokladně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 211
Poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám hrazené hotově a bankou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Příjem šeků a poukázek k zúčtování tržby - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Vyúčtování přebytku pokladní hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Výplata mezd, odměn v hotovosti za vynálezy, práce expertů, konzultantů,žákům konající práci - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 211
Odvod šeků a poukázek k zúčtování peněžnímu ústavu - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 211
Tržby za zboží uhrazené šeky a poukázky k zúčtování - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Náklady na konzumaci při kontrolní činnosti, hrazené pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Pojištění automobilu -výplaceno pokladnou před příjmem předpisu pojistného - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 211
Zaměstnanci hradili za stravenky hotově - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Odměny společníkům vyplaceny pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 522Účet 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti (Nákladový - daňový) 522 / 211
Dary vyplacené poklanou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 211
Schodek v pokladně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211
Manko v pokladně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211
Ostatní poskytnuté půjčky - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 067Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Výběr dlouhodobého vkladového listu a termínovaného dlouhodobého vkladu - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069
Vrácené nedoručitelné mzdy - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333
Přijaté náhrady od viníků za manka, škody, za zaviněné zmetky - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Výplata společníkům - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366 / 211
Náklady v souvislosti s neuskutečněnými pracovními cestami(storno poplatky za vrácení jízdenky, za rezervaci hotelu a pod,) - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 211
Paušály vyplacené zaměstnancům na úhradu nákladů za praní, žehlení, čistění a opravy pracovních oděvů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Náhrady výdajů(paušálů) za krmení služebních psů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Prodej akcií hotově - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
Proplacení povinné lékařské prohlídky - hotovostně - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527 / 211
Skladník uhradil manko v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Záloha na nákup účetního programu+DPH zaplacená v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 211
Úhrada provize v hotovosti za zprostředkování nákupu akcií k obchodování - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211
Nákup akcií v hotovosti za účelem obchodování, které bude mít účetní jednotka v držení do 1 roku - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211
Uhrazena provize obchodníku s CP za nákup akcií určených k obchodování - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211
Výplata mezd zaměstnancům pokladnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 211
Vyloupení trezoru a odcizení hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211
Odtah auta po havárii. - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Tisk pozvánek na valnou hromadu - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Nákup dluhopisů držených do splatnosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Pořízení dluhopisů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256 / 211
Nákup zboží za hotové - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 211
Vklad tichého společníka-účtování u něho - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 067Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Úhrada FV hotově 211 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
Pokuta od města za porušení vývozu odpadu 544Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Nákladový - daňový) 544 / 211
V hotovosti zaplacena pokuta - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 545Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) 545 / 211
Nákup zboží za hotové - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 211
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 211 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Schodek na pokladní hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 211
Úhrada závazků vůči obyvatelstvu v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 211
Jednorázové výpomoci nejbližším pozůstalým při havarijních katastrofách v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 211
Prodej zboží způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 211 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Poplatky za převod motorových vozidel, úhrada poplatku za cejchování měr a vah, hrazené v hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 211
VPD - zaplacené poštovné 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Vidimace, legalizace hrazené v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 211
Záloha na mzdu 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 211
Nákup drobného majetku VPD VPD - výdajový pokladní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 211
Nákup akcií - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 / 211
Mimořádná splátka hrazená v hotovosti - leasing - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 211
VPD - doprava materiálu 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 211
Úhrada dopravy (cestovného) z pokladny - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 211
PPD úhrada manka za kolky 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Nákup cenných papírů za hotovost - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211
FAP zaplacená dodavateli - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 211
Schodek v pokladně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211
Příjem za daňové poradeství v hotovosti 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

Výběr peněz z bankovního účtu

1) výběr z banky - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261
2 ) Výběr - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Vklad peněz na bankovní účet

1)Vklad peněz na Bankovní účet - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 211
2)Výpis z bankovního účtu - vložení peněz - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

Poskytnuté zálohy na materiál

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 211
B)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Poskytnuté zálohy na zboží

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 211
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Úhrada nedoplatku(vyúčtování je vyšší než poskytnutá zálohy)

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 211
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 211
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vydání stravenek

A)část hrazená zaměstnancem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
B)část hrazená organizací - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
C)část hrazená organizací nad rámec příslušných předpisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

Směnky nakoupené jako cenné papíry

A)ostatní finanční majetek nákup pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 / 211
B)dlužné cenné papíry - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 253Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 253 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Tržby za prodané materiálové zásoby,kovový odpad a pod.

A)v hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 211 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
B)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
C)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
D)od ovládácí a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641, 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541, 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541, 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Náhrada nákladů na odstranění následků škod

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Vrácení zálohy

A)do pokladny - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
B)na běžný účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
C)na účet krátkodobého úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
D) na účet dlouhodobého úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151

Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
B)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

A)cena pořízení-hrazena hotově pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211
B)cena pořízení - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
D)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 361Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 361, 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
E)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Poskytnuté zálohy na mladá zvířata

B)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 211
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vrácení zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
C)krátkodobým bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051

Vrácená záloha na nákup zvířat

B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
A)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152


Vrácení zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 211
B)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vrácení zálohy na zboží

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153

Vrácené zálohy

A)pokladnou a běžným účtem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053

Vrácení přeplatku

V hotovosti, běžným účtem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053
Krátkodobým a dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231, 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

A) účtování u společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061, 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
B)účtování u společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Tržby za práce a služby na něž se vybírají zálohy

A) přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
B)doplatek zaplacený v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

A)účtování společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061, 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
B)účtování společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
B)od ovládací a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
C)hrazené pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
D)fakturou - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 211 píšeme také v těchto článcích

 Účetnictví krok za krokem, 12. díl - účtování na krátkodobých finančních účtech Účetnictví krok za krokem, 12. díl - účtování na krátkodobých finančních účtech

19. 11. 2018, Bc. Lenka Kostihová V tomto díle si ukážeme zápisy na krátkodobých finančních účtech.... celý článek


 Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

12. 09. 2018, Bc. Lenka Kostihová Tento díl je poslední z dílů teoretických. Zde si popíšeme složky krátkodobého finančního majetku a složky pasiv.... celý článek


 Jak se účtuje vznik ready made společnosti s ručením omezeným Jak se účtuje vznik ready made společnosti s ručením omezeným

27. 03. 2012, Firmus a.s. Mnozí z Vás si kladou dotaz, jak se náklady na vznik ready made společnosti zaúčtují v účetnictví. Zde najdete více informací ... celý článekDalší účty z účetní skupiny 21


Procvičte si účtování s účetní třídou 21 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 211

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - lehký, 12 příkladů spustit test »
Pořízení zásob způsobem B (zboží) - lehký, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování poskytnutých záloh, 13 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Dotaz 21.07.2015, 13:51

    Dobrý den, lze přijmout a zaúčtovat do pokladny firmy s.r.o. doklad o nákupu např. spotřebního zboží hrazený zaměstnancem z jeho soukromé platební karty a ne hotově? Děkuji za odpověď

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=211&popis=Pokladna&i=85

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)

Účet pokladna v Brazílii je Conta 11101 - Caixa