Účet 221 - Bankovní účty

Výběr účetních případů s účtem 221

Úhrada nakoupených dividend - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada nákupu dluhopisů - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přímý nákup akcii za účelem obchodování s CP - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Výnos úvěru na eskontované směnky krátkodobé - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Tržby popř. pohledávky z prodeje cenných papírů - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada za nakoupené podílové CP - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada za prodané akcie - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada celnímu orgánu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Plnění pojišťovnou - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Odměna za platbu kartou - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převod mezd na soukromé účety - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převod mzdy a dávek NP na soukromý účet - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Odvod daně ze mzdy FÚ - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Odvod zdravotního pojištění - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Odvod sociálního pojištění - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
úhrada fa od odběratele - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
úhrada PFA   PFA = Přijatá faktura - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Odvod DPH - Finančnímu úřadu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Poplatky bance - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
úhrada ostatních srážek ze mzdy-exekuce - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Poplatky za položky a vedení účtu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Výběr podnikatele pro osobní spotřebu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převod na osobní účet, který nesouvisí s podnikáním - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Poskytnutí půjčky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Splátka půjčky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Výplata podílu na zisku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Odvod daně z podíu na zisku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Odvod daně FÚ z příjmu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Půjčka od společníka - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Výplata úroků z půjčky společníkovi - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Splátka půjčky společeníkovi - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Silniční daň - čtvrtletní zálohy, doplatek daně - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Založení společností - peněžní vklad - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nájemné placené předem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Uhrazené nájemné - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
V budoucnu zaplacen výdaj na nájem a služby - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Náklady příštích období za reklamu placeno předem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Náklady příštích období zúčtování za reklamu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Výnosy příštích období - přijaté předplatné - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Příjem náhrady od pojišťovny - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Příjem nájemného na BÚ v příštím roce - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Silniční daň - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Daň z nemovitostí - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Dary - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úroky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Kurzovní rozdíly - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada faktury na bankovní účet - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Doplatek rozdílu ze zápočtu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Doplatek rozdílu ze zápočtu. - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úvěry-poskytnutí úvěru krátkodobého - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu , VÚÚ   VÚÚ - výpis z úvěrového účtu
Splátka úvěru - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu , VÚÚ   VÚÚ - výpis z úvěrového účtu
Úvěry střednědobé a dlouhodobé - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu , VÚÚ   VÚÚ - výpis z úvěrového účtu
Zaplacen úrok z úvěru - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vrácení přeplatku DPH - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Sražené exekuční srážky zaměstnanci - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
úhrada za služby... - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Uhrazená odepsaná pohledávka - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
úhrada splatných faktur dodavateli - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup dluhopisů držených do splatnosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Proplacení dluhopisu při zpětném - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Proplacení úroku z dluhopisů při splatnosti do 1 roku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Dar od manželky do firmy - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů bez ohledu na výši ocenění - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úplatné nabytí preferenčních limitů, bez ohledu na výši ocenění - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám hrazené hotově a bankou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojeným s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku nebo která hospodaří s majetkem státu nebo územních samosprávných celků - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Odvod daně ze závislé činnosti - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup cenných papírů a uložení podílů v podnicích s rozhodujícím vlivem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup cenných papírů a uložení podílů v podnicích s podstatným vlivem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup realizovatelných cenných papírů a podílů - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup dlužných cenných papírů držených do splatnosti - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Půjčky a úvěry poskytované podnikům ve skupině - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada půjčky a úvěru podniky ve skupině - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Ostatní poskytnuté půjčky - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vklad tichého společníka-účtování u něho - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada ostatních půjček - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup dlouhodobých dluhopisů od prvního nebo dalšího majitele - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převod finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Výběr dlouhodobého vkladového listu a termínovaného dlouhodobého vkladu - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Z BÚ bylo převedeno 100000 KČ zaměstnancům
Přijatý krátkodobý úvěr na účet - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada za prodej emitovaných dluhopisů - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada faktur vydaných na odběratele - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Došlá úhrada ostatních pohledávek např. refundace mezd za zapůjčené pracovníky, úhrady za cizí strávníky, úhrada refundovaných částek od jiných účet. jednotek za výchovu žáků, úhrada pohledávky za prodaný materiál a předměty postupné spotřeby - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada ostatních závazků - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Došlé úhrady pohledávek za vyúčtované dávky nemocenského pojištění nebo rozdílu mezi pojistným a zúčtovanými dávkami od orgánů nemocenského pojištění - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada pohledávek z hospodářského styku mezi samostatně bilancujícími útvary - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté pokuty a penále od pracovníků - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté pokuty a penále -ostatní pohledávky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijetí dočasné finanční výpomoci ze státního rozpočtu a ze státních fondů - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada pohledávek za společníky při úhradě ztráty - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijetí vkladu tichého společníka - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vklad individuálního podnikatele, peněžní dar - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převod zůstatku účtu přu otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Splátka úvěru krátkodobého - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu , VÚÚ   VÚÚ - výpis z úvěrového účtu
Splátka dlouhodobého úvěru - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu , VÚÚ   VÚÚ - výpis z úvěrového účtu
Úhrada bolestného při pracovních úrazech - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada srážek z mezd např, výživné, splátky půjček, refundace mezd jiným organizacím - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada pokut za znečisťování ovzduší, vod, placené penále vůči státnímu rozpočtu, odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrady upsaných vkladů a podílů, upsaných akcií - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup cizí směnky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vrácení vkladu tichému společníkovi - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada emitentem krátkodobého dluhopisu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté krátkodobé finanční výpomoci od ostatních osob s výjimkou bank - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vrácení krátkodobé finanční výpomoci - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup vlastních akcií - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup cizí směnky, krátkodobých dluhopisů - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Pořízení dlužných cenných papírů se splatností do 1 roku držené splatnosti - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup ostatních realizovatelných cenných papírů např.opčních listů - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Výpis účtu o inkasu směnky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vrácení poskytnuté zálohy dodavatelem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada vlastní a akceptované směnky cizí - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté provozní zálohy: přibyli mi peníze od odběratele za provozní zálohu - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada nájemného za věci movité i nemovité, poplatků za čistění kanálů, odvozu odpadků, deratizaci, dezinfekci, přezkoušení kotlů a za cejchování vah a měr, úhrada závazků z náhrad škod, úhrada faktur ostatním dodavatelům - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada poplatků a daňových povinností - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Poskytnutí krátkodobé půjčky a úvěru v rámci skupiny, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vrácení krátkodobého úvěru a půjčky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada pohledávky uskutečněné akcionáři, peněžním vkladem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Poskytnutí krátkodobé půjčky společníkům v obchodní společnosti - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada úroků z prodlení - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Splacení vkladu tichého společníka v penězuích - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtování pohledávky vůči ostatním účastníkům sdružení s právní subjektivitou na základě integrace zůstatku účtu účastnické společnosti bez právní subjektivity - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada pohledávky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtování krátkodobých závazků vůči podnikům z titulu přijatých půjček a úvěrů v rámci skupin podniků s nimiž tvoří účetní jednotka celek - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada krátkodobého závazku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada závazku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Prodané opce - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada náhrady od odpovědné osoby, přijaté podíly z účasti dividendy, úhrada dotace od poskytovatele dotace - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtování operací ve vztahu s účastníkem sdružení bez právní subjektivity - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtování ostatních kapitálových vkladů, které nezvyšují základní kapitál účetní jednotky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté dary v peněžní formě - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté členské podíly na družstevní bytovou výstavbu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přímá úhrada za poukazy na rekreaci - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Tantiemy členům správní a dozorčí rady - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtování dividend - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Poskytnutí dlouhodobého úvěru - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu , VÚÚ   VÚÚ - výpis z úvěrového účtu
Poskytnutí dlouhodobého úvěru při eskontu směnek - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu , VÚÚ   VÚÚ - výpis z úvěrového účtu
Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině z kapitálových operací a z obchodní činnosti - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada dlouhodobého závazku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada provedená emitentem dluhopisu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vrácení zaměstnanecké obligace při úmrtí zaměstnance - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vrácení zálohy - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada vlastní a akceptovanou směnkou cizí - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Náhrady za používání vlastních nástrojů, nářadí, ochr. pomůcek, nájemné místností pro různé příležitosti, autorské poplatky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada právních, arbitrážních, soudních a podobných poplatků, hrazených bez použití kolků - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Poplatky za přihlášení vynálezů, doklady při styku s cizinou, poplatky za použití dálnic, silniční daň placená v cizině - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Pojistné proti škodám na hospodářských prostředcích, pojistné ze zákonné činnosti, pojištění vozidel pro cizinu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Odstupné za uvolnění bytu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada od pojišťovny pokud uhradí celou pohledávku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada daně finančnímu úřadu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada zálohy daně finančnímu úřadu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada nadměrného odpočtu ze státního rozpočtu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Parkovné - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Dědictví přijaté na bankovní účet - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vklad hotovosti do pokladny - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup pozemku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
úhrada přijaté faktury přes bankovní účet
Kurzové rozdíly (ziskové) na BÚ při uzavírání účetních knih - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Poskytnutí půjčky v rámci podniků, s nimiž tvoří účetní jednotka celek - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada pohledávky ve skupině - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijetí půjčky v rácmi skupiny podniků, s nimiž tvoří účetní jednotka celek - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada závazku podnikům ve skupině - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
VBÚ - platba silniční daně
VBÚ - záloha na mzdu
Přijatý krát. úvěr na účet - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
VBÚ - přijaté úroky z vkladového účtu firmy u banky
VBÚ - úhrada úroků z úvěru poskytnutého bankou firmě
VBÚ - firmou zaplacené poplatky za vedení účtu bance
VBÚ - firma přijala úhradu od odběratelů za poskytnuté služby
VBÚ - Vrácení daňového bonusu od FÚ
úhrada emisního ážia - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Z bankovního účtu hradíme úroky z bankovního úvěru - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb
Odběratel hradí fakturu za zboží na účet - VFA   VFA = Vydaná faktura
Kurzové rozdíly k 31.12. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod finančních nakladu
VBÚ - bylo zaplaceno nájemné za pronájem kanceláře na prosinec a leden
Vrácené pojistné z důvodu nové smlouvy
Na bankovní účet byly připsány úroky-VBÚ
Vklad na BÚ

Splátka krátkodobého úvěru

Výběr peněz z bankovního účtu

Výúčtování mezd

1) Hrubá mzda - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
2) Sociální pojištění zaměstnance - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
3) Zdravotní pojištění zaměstnance - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
4) Záloha na daň - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
5) Srážka výživného (alimentů, spoření) - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
7) Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
8) Výplata mzdy z BÚ - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
9) Odvod SSZ - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
10) Odvod ZP - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
11) Odvod Finančnímu Úřadu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
12) Odvod ostatních - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Úhrada nedoplatku(vyúčtování je vyšší než poskytnutá zálohy)

Poskytnuté zálohy na materiál

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Vklad peněz na bankovní účet

1) Vklad peněz na Bankovní účet - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
2) Výpis z bankovního účtu - vložení peněz - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Vrácení zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Vrácená záloha na nákup zvířat

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

Poskytnuté zálohy na zboží

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Vrácené zálohy

A)pokladnou a běžným účtem - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Vrácení zálohy na zboží

Vrácení přeplatku

Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

Použití statutárních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)ztráty minulých let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)na zvýšení základního kapitálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)dodavatelským způsobem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
E)ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

Použití ostatních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)ztráty minulých let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)dodavatelským způsobem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
D)ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)na zvýšení základního kapitálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Směnky nakoupené jako cenné papíry

A)ostatní finanční majetek nákup pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
B)dlužné cenné papíry - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Rozdíl mezi hodnotou vráceného podniku

A)v případě, že nájemce vrací nižší hodnotu, účtuje nájemce - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
B)účtování u pronajímatele - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
C)v případě, že nájemce vrací vyšší hodnotu-účtování u nájemce - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)účtování u pronajímatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

Tržby za prodané materiálové zásoby,kovový odpad a pod.

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

Vrácení zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Náhrada nákladů na odstranění následků škod

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
DPH k zálohám- VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Účtování o energiích na konci roku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Aktuální kalendářní rok - FAP
DPH k energiím - FAP
Zúčtování zálohy - FAP
Zúčtování DPH k zálohám - FAP
Vrácený přeplatek - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Zúčtování dohadné položky do nákladu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Na účet převeden vklad tichého společníka - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Vrácení zálohy

Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

1) Výběr peněz z bankovího účtu. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
2) Výpis z bankovního účtu: zaúčtování úbytku peněz při výběru hotovosti do pokladny - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Poskytnuté zálohy na mladá zvířata

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 22

O Účtu 221 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 221

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a zálohy na DM - obtížný
23 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování poskytnutých záloh
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření - zisk
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 22

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (25)

#1  Anežka 12.02.2011, 10:31

Jak zaúčtovat správně platby kartou

#2  Kamila 15.03.2011, 09:50

zaúčtovala bych je např. PHM 501/379, 379/221

#3  Alen 25.03.2011, 15:00

Výpis z Bú) zvýšení o doplatek od Firmy?

#4  Eva Hápová 02.02.2012, 16:24

JAK SE SPRÁVĚ ÚČTUJE BANK.POPLATEK ZA VEDENI KARTY?

#5  Pavla 22.02.2012, 08:34

Dobrý den, chtěla bych se zaptat jak mám zaúčtovat vrácený přeplatek za elektriku od ČEZU. Velice děkuji.

#6  Hana 01.06.2012, 17:04

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám správně naúčtovat vrácený přeplatek na bankovní účet od dodavatele. Předem děkuji za informaci.

#7  J. Navrátil 29.08.2012, 22:06

Máte-li přeplatek, znamená to, že máte pohledávku. - např. na účtě 378. Bude-li vám přeplatek vrácen na BÚ, tak na základě bankovního výpisu zaúčtujete : 221/378 a tím se vám tato ,,pohledávka" vyrovná.

#8  Zuzana 09.10.2012, 11:26

Dobrý den, prosím Vás jak se zaúčtuje špatně zaplacená faktura? Můžu to natvrdo napsat 321/221 (uhrada) a vraceni penez 221/321? Nebo to mám klasicky šoupnout na 261??? Nebo je ještě nějaký jiný způsob? Děkuji

#9  J. Navrátil 12.10.2012, 20:04

Dobrý den, máte zřejmě namysli případ, kdy jste omylem zaplatili více dodavateli. V tomto případě respektujte částku, která je na bankovním výpise, čili 321/221 a částku co Vám dodavatel zpátky zašle 221/321, jedná-li se o dodavatele se kterým spolupracujete častěji, můžete se například dohodnout, že příště zaplatíte méně.

#10  Hana Šmídová 24.04.2013, 10:01

Dobrý den, prosím Vás o zodpovězení následujícího dotazu: jakým způsobem se má zaúčtovat převod peněz z bankovního účtu vedeného v korunách, na bankovní účet v eurech? Děkuji Šmídová H.

#11  J. Hlaváčová 25.04.2013, 10:27

Dobý den , prosím o radu,majitel budovy, kde jsme jako a.s. v nájmu, nám přehodnotil nájemné dle skutečné pronajaté plocha a bude nám vracen částku z nájemného na účet , za roky 2011 a 2012. Jak zaúčtovat, dodanit jedná vždy o cca 10 000,- Kč za rok

#12  V.Škrabalová 14.11.2013, 11:01

Mám dotaz, každý den nám přijde na účet peníze za platby kartou (jsme restaurace). Jak to mám správně zaúčtovat. děkuji

#13  Ing. Marie Bohdalová 18.11.2013, 22:05

221/668

#14  Miluše Svobodníková 29.12.2013, 18:10

Majitel firmy uhradil 2x faktury. Od této firmy budou další faktury, ale až v roce 2014 nyní jsou všechny uhrazeny. Mohu přeplatek dát na 381? A v roce 2014 to převést na nové faktury. nebo to dát na přeplatek na 378? Děkuji Sv.

#15  J. Navrátil 30.12.2013, 19:04

V případě, že uhradíte stejnou fakturu 2x, evidoval bych podruhé zaplacenou částku na účtě 315, resp. 378. Kdyžtak dotaz prosím podrobněji specifikujte ať Vám dokážeme co nejlépe odpovědět :-) Sp Navrátil

#16  M.S: 30.12.2013, 23:41

Byly uhrazeny asi 3 faktury 2x. Ale již do konce roku žádná od této firmy nebude a ani peníze nevráti zpět na účet. Je domluveno, že až v roce 2014 budou fakturovat, tak to z přeplatku odečtou a faktury budou zaplaceny. Tudíž mám problém co s tím přeplatkem na konci roku a jak ho převést do roku 2014. Děkuji Sv.

#17  J. Navrátil 31.12.2013, 12:39

Přeplatku bych evidoval na účtě 315, resp. 378 :-) Poté zúčtujete proti dodavatelské faktuře až přijde 321/378(315)

#18  Skřítecká 21.01.2015, 16:12

Potřebovala bych poradit jak mám účtovat když na konci účetního období mám na účtu 221 mínusový stav ( máme kontokorent), a v konečné rozvaze se mi tento stav zobrazuje v pasivech jako krátkodobé úvěry děkuji

#19  Janczová 04.02.2015, 14:24

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Firma xy nám zaslala fakturu na 29333,49 (přepočteno kurzem Eura ze 27.1). Přišel výpis z účtu, kde stáhli částku 29909,31 (podle kurzu 26.1). Potřebuji poradit jak toto celé zaúčtovat, když se jedná o zálohu. Děkuji.

#20  Zigáčková 23.02.2015, 07:29

Dobrý den, nikde jsem nenašla kam zaúčtovat kalkulační úrok z hodnoty čistého pracovního kapitálu pokud je vnitřním výnosem střediska, nebo pokud není vnitřním výnosem

#21  Ing. Marie Bohdalová 22.03.2015, 15:38

@Janczová: Dobrý den, o záloze se účtuje až v době platby. tedy 314/221 podle bankovního výpisu

#22  Ing. Marie Bohdalová 22.03.2015, 15:40

@Skřítecká - kontokorent by mohl být považován za krátkodobý bankovní úvěr

#23  Buki 12.06.2015, 14:53

Dobrý den, mám na Vás dotaz. Klient má dvě účetnictví. Je s.r.o. a podniká také jako FO. Nyní měla FO zaplatit rozhlasový poplatek. Ovšem paní asistentka provedla úhradu z BÚ spol. s.r.o. Můžete mi poradit, jak toto nyní zaúčtovat? Děkuji.

#24  Zigackova 14.06.2015, 19:33

Dobrý den, taky jsem účtovala několik let tímto způsobem a stalo se mi, že jsem se zmýlila a zaplatila z jiné banky. Účtovala bych takto : Fyzická osoba provede platbu za rozhlasový poplatek na účet právnické osoby, která to skutečně zaplatila. K platbě si připíšu příslušný komentář, popř. ofotím výpis účtu PO. Platbu PO na rozhlasový poplatek bych zaúčtovala jako průběžnou položku na 261 a stejně pak peníze, které pošle FO na účet PO na 261. Tím se vše vyrovná. Nejsem si jistá, zda je to účetně zcela správně, ale nikoho nepoškodím a účty mám v pořádku :-)

#25  petra K 11.04.2016, 21:55

Dobrý den, prosím info co znamená na výplatnici položka /561 pohledávka ???? děkuji K

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=221&popis=Bankovni-ucty&i=87

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.