Registrovat se

Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Učtují se zde pohledávky z obchodních vztahů a to krátkodobé i dlouhodobé - odběratelé.Zůstatky sledujeme účtem - saldokontem.

Výběr účetních případů s účtem 311


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
úhrada fa od odběratele - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Tržba za vlastní výrobky - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Tržba z prodeje služeb - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Kurzovní rozdíly - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Úhrada faktury na bankovní účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Zápočet pohledávek a závazků z faktur - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 311
Doplatek rozdílu ze zápočtu. - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Vydaná faktura za prodané výrobky - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Vydaná faktura za prodané zboží - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
úhrada za služby... - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Úhrada faktur vydaných na odběratele - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Faktura vydaná za zboží - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
FAV lékařem - za laboratorní vyšetření 311 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Kurzovní rozdíly - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Kurzovní rozdíl - finanční výnos. - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663
Výnos z kurzového rozdílu. - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Vypořádání zálohy po obdržení faktury - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 311
Prodej nepotřebného materiálu na fakturu - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

Inzerce ∇

Zúčtování zálohy po splnění závazku vůči odběrateli - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 311
Poskytnuté slevy odběrateli(uznané reklamace) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311 / - 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Poskytnuté slevy odběrateli(uznané reklamace) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311 / - 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Vyúčtování slev dodatečně poskytnutých odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311 / - 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
V běžném období zaúčtována FAV z minulého období - FAV 311 / 426Účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (Pasivní) 426
Předplatné za budoucí služby - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 384Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384
Zúčtování příjmů příštích období do období, s nímž věcně souvisejí - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 385Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385
Zúčtování dohadných položek aktivních na základě faktury - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
Rozhodnutí soudu, nedobytná pohl - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 311
Odpis pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 311
Úhrada pohledávky vystavenou dlouhodobou směnkou dlužníkem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 / 311
Úhrada FV hotově 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 311
Provize za prodej vstupenek - FAV 311 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Vklad pohledávky od organizace u individuálního podnikatele - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Postoupení pohledávky u postupníka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Výnos z postoupené pohledávky u postupitele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 646Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 311
Postoupení pohledávky ve výši pořizovací ceny - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 311
Odpis při prokázané nedobytnosti pohledávky, což nastane tehdy, když byla pohledávka vymáhaná soudem bezvýsledně na dlužníkovi i na jiných osobách na nichž mohla být vymáhána (dlužník se zdržuje na neznámém místě a pod.) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 311
Tržby za realizované nakoupené poddodávky při kompletaci dodávek zařízení - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Tržba z prodeje pozemku - FAV 311 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
Poskytnutí odborné stáže - FAV 311 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
VBÚ - firma přijala úhradu od odběratelů za poskytnuté služby 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
FAV - za prodej vlastních výrobků 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Kurzová ztráta při úhradě pohledávek 563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 311

Smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů

A)pohledávky z obchodních vztahů - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644
B)ostatní pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644
C)ostatní phledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644

Tržby za vlastní výrobky podle fakrury

A)zahraničním odběrateům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

Vyúčtování slev a dobropisů z důvodů nižší kvality vrácení nebo zrušení zakázky

A)zahraničním odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
B)od ovládací a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
C)hrazené pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
D)fakturou - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 311 píšeme také v tomto článku

 Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

12. 09. 2018, Bc. Lenka Kostihová Tento díl je poslední z dílů teoretických. Zde si popíšeme složky krátkodobého finančního majetku a složky pasiv.... celý článekDalší účty z účetní skupiny 31


Procvičte si účtování s účetní třídou 31 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.

« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (7)

 1. [ 1] RadkaK 10.08.2015, 14:25

  Prosím o radu jak zaúčtovat haléřové nedoplatky faktury vydané. Příklad: FV na 10532,52... program zaokrouhlí na 10533. Zákazník však uhradí pouze částku 10532,52 a 0,48 haléřů zůstane v pohledávkách. Jak zlikvidovat z účtu 311? děkuji

 1. [ 2] M.Bohdalová 10.08.2015, 20:35

  Dobrý den, nevidím důvod, proč by program zaokrouhloval. V nastavení určitě můžete přenastavit. Haléřové vyrovnání, které je uváděné na fakturách na 548/AE

 1. [ 3] RadkaK 11.08.2015, 08:14

  Děkuji za snahu odpovědět. Ale prostě program zaokrouhluje, majitel to tak chce. Prosím co je AE? Děkuji 548/311 ?

 1. [ 4] Dana 1 11.01.2016, 15:30

  Dobrý den, prosím o radu. Vystavili jsme faktury pro firmu. Firma vstoupila do likvidace. Dohodli jsme se, že firma nám uhradí 50% fakturované částky. Prosím poraďte mi, jak mám zaúčtovat uhrazených 50% a neuhrazených 50%. Jak to mám dostat z účtu 311 a výnosů?

 1. [ 5] Kateřina Křížová 14.07.2016, 16:16

  Dobry den,prosim o radu. Odberarel sluzby zacal platit o mesic driv a chce zaslat penize zpet. Zauctuji v bance 221/311,dale zauctuji 311/325 a odeslani penez jako 325/221. Je to spravne???dekuji

 1. [ 6] Ing. Marie Bohdalová 14.07.2016, 22:08

  @dobrý den, může to tak být. Odběratel zaplatil dříve i bez vaší vystavené faktury? Nebyla to záloha?

 1. [ 7] Křížová Kateřina 31.07.2016, 18:34

  Odběratel platí každý měsíc stejnou částku za internet a udělal si trvalý příkaz o měsíc dřív bez toho, aby měl v ruce nějakou fakturu. Takže tím mu vznikne přeplatek za jeden měsíc. šlo by to účtovat v bance 221/325999 a dále evidovat v ost. závazcích 325999/bez zaúčtování a odeslání peněz jako 325999/221??Co Vám přijde lepší? Děkuji mnohokrát

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=311&popis=Pohledavky-z-obchodnich-vztahu&i=101

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)

Účet pohlédávky v Brazílii je Conta 11201 - Contas a Receber