Registrovat se

Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Učtují se zde pohledávky z obchodních vztahů a to krátkodobé i dlouhodobé - odběratelé.Zůstatky sledujeme účtem - saldokontem.

Výběr účetních případů s účtem 311


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
úhrada fa od odběratele - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Tržba za vlastní výrobky - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Tržba z prodeje služeb - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Kurzovní rozdíly - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Úhrada faktury na bankovní účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Zápočet pohledávek a závazků z faktur - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 311
Doplatek rozdílu ze zápočtu. - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Vydaná faktura za prodané výrobky - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Vydaná faktura za prodané zboží - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
úhrada za služby... - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Úhrada faktur vydaných na odběratele - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
Faktura vydaná za zboží - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
FAV lékařem - za laboratorní vyšetření 311 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Kurzovní rozdíly - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Kurzovní rozdíl - finanční výnos. - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663
Výnos z kurzového rozdílu. - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Vypořádání zálohy po obdržení faktury - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 311
Prodej nepotřebného materiálu na fakturu - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

Inzerce ∇

Zúčtování zálohy po splnění závazku vůči odběrateli - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 311
Poskytnuté slevy odběrateli(uznané reklamace) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311 / - 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Poskytnuté slevy odběrateli(uznané reklamace) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311 / - 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Vyúčtování slev dodatečně poskytnutých odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311 / - 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
V běžném období zaúčtována FAV z minulého období - FAV 311 / 426Účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (Pasivní) 426
Předplatné za budoucí služby - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 384Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384
Zúčtování příjmů příštích období do období, s nímž věcně souvisejí - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 385Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385
Zúčtování dohadných položek aktivních na základě faktury - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
Rozhodnutí soudu, nedobytná pohl - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 311
Odpis pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 311
Úhrada pohledávky vystavenou dlouhodobou směnkou dlužníkem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 / 311
Úhrada FV hotově 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 311
Provize za prodej vstupenek - FAV 311 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Vklad pohledávky od organizace u individuálního podnikatele - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Postoupení pohledávky u postupníka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Výnos z postoupené pohledávky u postupitele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 646Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 311
Postoupení pohledávky ve výši pořizovací ceny - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 311
Odpis při prokázané nedobytnosti pohledávky, což nastane tehdy, když byla pohledávka vymáhaná soudem bezvýsledně na dlužníkovi i na jiných osobách na nichž mohla být vymáhána (dlužník se zdržuje na neznámém místě a pod.) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 311
Tržby za realizované nakoupené poddodávky při kompletaci dodávek zařízení - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Tržba z prodeje pozemku - FAV 311 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
Poskytnutí odborné stáže - FAV 311 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
VBÚ - firma přijala úhradu od odběratelů za poskytnuté služby 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 311
FAV - za prodej vlastních výrobků 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Kurzová ztráta při úhradě pohledávek 563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 311

Smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů

A)pohledávky z obchodních vztahů - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644
B)ostatní pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644
C)ostatní phledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644

Tržby za vlastní výrobky podle fakrury

A)zahraničním odběrateům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

Vyúčtování slev a dobropisů z důvodů nižší kvality vrácení nebo zrušení zakázky

A)zahraničním odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
B)od ovládací a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
C)hrazené pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
D)fakturou - VFAVFA = Vydaná faktura 311 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 311 píšeme také v tomto článku

 Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

12. 09. 2018, Bc. Lenka Kostihová Tento díl je poslední z dílů teoretických. Zde si popíšeme složky krátkodobého finančního majetku a složky pasiv.... celý článekDalší účty z účetní skupiny 31


Procvičte si účtování s účetní třídou 31 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 311

Účtování materiálu způsobem A, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování materiálu způsobem B, 14 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Zásoby vlastní výroby - způsob A, 15 příkladů spustit test »« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (7)

 1. [ 1] RadkaK 10.08.2015, 14:25

  Prosím o radu jak zaúčtovat haléřové nedoplatky faktury vydané. Příklad: FV na 10532,52... program zaokrouhlí na 10533. Zákazník však uhradí pouze částku 10532,52 a 0,48 haléřů zůstane v pohledávkách. Jak zlikvidovat z účtu 311? děkuji

 1. [ 2] M.Bohdalová 10.08.2015, 20:35

  Dobrý den, nevidím důvod, proč by program zaokrouhloval. V nastavení určitě můžete přenastavit. Haléřové vyrovnání, které je uváděné na fakturách na 548/AE

 1. [ 3] RadkaK 11.08.2015, 08:14

  Děkuji za snahu odpovědět. Ale prostě program zaokrouhluje, majitel to tak chce. Prosím co je AE? Děkuji 548/311 ?

 1. [ 4] Dana 1 11.01.2016, 15:30

  Dobrý den, prosím o radu. Vystavili jsme faktury pro firmu. Firma vstoupila do likvidace. Dohodli jsme se, že firma nám uhradí 50% fakturované částky. Prosím poraďte mi, jak mám zaúčtovat uhrazených 50% a neuhrazených 50%. Jak to mám dostat z účtu 311 a výnosů?

 1. [ 5] Kateřina Křížová 14.07.2016, 16:16

  Dobry den,prosim o radu. Odberarel sluzby zacal platit o mesic driv a chce zaslat penize zpet. Zauctuji v bance 221/311,dale zauctuji 311/325 a odeslani penez jako 325/221. Je to spravne???dekuji

 1. [ 6] Ing. Marie Bohdalová 14.07.2016, 22:08

  @dobrý den, může to tak být. Odběratel zaplatil dříve i bez vaší vystavené faktury? Nebyla to záloha?

 1. [ 7] Křížová Kateřina 31.07.2016, 18:34

  Odběratel platí každý měsíc stejnou částku za internet a udělal si trvalý příkaz o měsíc dřív bez toho, aby měl v ruce nějakou fakturu. Takže tím mu vznikne přeplatek za jeden měsíc. šlo by to účtovat v bance 221/325999 a dále evidovat v ost. závazcích 325999/bez zaúčtování a odeslání peněz jako 325999/221??Co Vám přijde lepší? Děkuji mnohokrát

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=311&popis=Pohledavky-z-obchodnich-vztahu&i=101

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)

Účet pohlédávky v Brazílii je Conta 11201 - Contas a Receber