Registrovat se

Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtujeme zde přijaté faktury - krátkodobé závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům. Zůstatky sledujeme saldokontem.

Výběr účetních případů s účtem 321


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Nakoupené zboží - PFAPFA = Přijatá faktura 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 321
Spotřeba materiálu - PFAPFA = Přijatá faktura 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 321
Spotřeba energii - PFAPFA = Přijatá faktura 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 321
Nákup zboží na fakturu - PFAPFA = Přijatá faktura 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 321
Došla fa. za materiál + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321
Dopravné materiálu od neplátce - PFAPFA = Přijatá faktura 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 321
Faktura přijatá za nakoupené zboží - PFAPFA = Přijatá faktura 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 321
úhrada PFAPFA = Přijatá faktura - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Zápočet pohledávek a závazků z faktur - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
Doplatek rozdílu ze zápočtu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
úhrada splatných faktur dodavateli - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Dodavatelská faktura za materiál - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321
Náklady související s pořízením zásob např. provize, clo, pojistné, skonto - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Vyúčtování faktury za dodaný materiál, která účetní jednotka ještě nepřevzala - PFAPFA = Přijatá faktura 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 321
Faktury dodavatelů za dodávky materiálu a paliva a zpracování materiálu účtují-li se při dojití a to do období, v němž došlo ke splnění dodávky - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321
Nákup zvířat (např. mladá zvířata) a jejich skupin včetně jatečných zvířat, která nejsou dospělá - PFAPFA = Přijatá faktura 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124 / 321
Vyúčtování faktura za zboží - PFAPFA = Přijatá faktura 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 321
Faktury za výkony spojů, přepravní výkony nákladní dopravy, za provedené záruční opravy, nájemné, půjčovné, úklidové služby, praní prádla, za školení, překlady. inzerci, propagaci, překlady, poradenské služby, autorské honoráře, faktury za řešení úkolů rozvoje vědy a techniky a ostatní služby - PFAPFA = Přijatá faktura 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321

Inzerce ∇

Došle faktury za elektrickou energii, plyn, páru, vodu, stlačený vzduch - PFAPFA = Přijatá faktura 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 321
Drobný majetek - PFAPFA = Přijatá faktura 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 321
Opravy a udržování - PFAPFA = Přijatá faktura 511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511 / 321
Faktura za dopravu materiálu-vedlejší náklad - neplátce DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321
Dobropis od dodavatele + DPH - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321 , 321
Nárok na odpočet DPH - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Ztráta na kurzovním rozdílu při nákupu ze zahraničí. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 321
Vyúčtování poskytnuté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314
Nákup DHM na fakturu - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321
Nákup samostatných movitých věcí a souborů bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 321
Převod zálohy při dojití faktury - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053
Převod zálohy při dojití faktury - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
Převzaté zboží na sklad - PFAPFA = Přijatá faktura 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 321
Vyúčtování faktury za dodané zboží, které účetní jednotka ještě nepřevzala - PFAPFA = Přijatá faktura 139Účet 139 - Zboží na cestě (Aktivní) 139 / 321
Předpis úhrad pracovníkům za soukromé telefonní hovory, za odebranou energii - PFAPFA = Přijatá faktura 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 321
Autorské honoráře za díla literární, vědecká, umělecká, hudební, filmová, za překlady, expertízy, provize, příspěvky obchodním komorám, právní zastupování - PFAPFA = Přijatá faktura 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321
Záloha na materiál - FAV 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 321
Faktura za nákup licence od neplátce DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 321
Fa. za nákup účetního programu - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 321
Fa za dopravu zboží od neplátce - PFAPFA = Přijatá faktura 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 321
Došlá fa. za materiál od dodavatele mimo EU - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321
Došlá fa. za stravenky do zásob - PFAPFA = Přijatá faktura 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 / 321
Faktura za nákup DNM + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321
Záloha na služby (očekáváme zúčtování) - PFAPFA = Přijatá faktura 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314 / 321
Faktura přijatá za pronájem nápojového automatu - PFAPFA = Přijatá faktura 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 321
Nákup stroje v pořizovací ceně nad 40 000 Kč - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321
Vyúčtování oběhových obalů pokud se nevedou jako dlouhodobý hmotný majetek podle faktur dodavatele - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Částky reklamací uplatněných proti dodavatelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Reklamace vůči dodavatelům za dodávky materiálu, které v přiměřené lhůtě nedošly - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Reklamace vůči dodavatelům u zjištění závad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Reklamace vůči dodavatelům např. nedošlo-li zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131
Reklamace vůči dodavatelům a dopravcům u závad zjištěných v rámci reklamační lhůty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Stravenky - PFAPFA = Přijatá faktura 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 / 321
V běžném období zaúčtována FAP z minulého období - FAP 426Účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (Pasivní) 426 / 321
Došlá faktura za nákup stravenek - PFAPFA = Přijatá faktura 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 / 321
Přebytky materiálu zjištěné při převzetí(účtuje-li se o došlých fa.) - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Přebytky zboží zjištěné při převzetí - PFAPFA = Přijatá faktura 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 321
Smluvní pokuty za porušení hospodářských smluv a platných předpisů o fakturování a placení - PFAPFA = Přijatá faktura 544Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Nákladový - daňový) 544 / 321
Penále popř. jiné sankce ze smluvních vztahů - PFAPFA = Přijatá faktura 544Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Nákladový - daňový) 544 / 321
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - PFAPFA = Přijatá faktura 503Účet 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (Nákladový - daňový) 503 / 321
Zaúčtování zálohy poskytnuté za zboží nebo majetek. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
Fa. za dopravu obráběcího stroje + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321
Fa. za montáž obráběcího automatu + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321
Úhrada fa za obráběcí stroj z krátkodobého bankovního úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 321 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
Úhrada dodavateli přímo z dlouhodobého úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 321 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461
Nákup akcií jako podílových CP ve společnosti, v níž bude mítúčetní jednotka rozhodující vliv - PFAPFA = Přijatá faktura 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 321
Úhrada za nakoupené podílové CP - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Fa za materiál ze SRN přidanění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 349Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) 349 / 321
Dohadná položka pasivní dodávka materiálu vydaná fa. v příštím roce. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 / 321
Fa. za opravu střechy + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321
Došlá faktura za obráběcí automa - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321
Přijatá faktura za opravu zábradlí v budově - PFAPFA = Přijatá faktura 511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511 / 321
VUD - další vzdělávání pedagogických prac. 527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527 / 321
Nákup nehmotných výsledků výzkumu a vývoje - PFAPFA = Přijatá faktura 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / 321
Nákup softwaru(bez jiných pořizovacích výdajů)- PFAPFA = Přijatá faktura 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 321
Nákup ocenitelných práv - PFAPFA = Přijatá faktura 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 321
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 321
Nákup budov, hal a staveb bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 321
Nákup pěstitelských celků trvalých porostů bez jiných pořizovacích výdahů - PFAPFA = Přijatá faktura 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025 / 321
Nákup dospělých zvířat a jejich skupin bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 026 / 321
Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura 029Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029 / 321
Faktury dodavatelů za dlouhodobý nehmotný majetek, včetně výdajů spojených s jeho pořízením - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 321
Faktury dodavatelů za práce a služby spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 321
Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku- nikoli pro budoucí provoz - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 321
Zvýšení nákladů na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek s vrubopisy dodavatelů - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 321
Faktury dodavatelů za dlouhodobý hmotný majetek, montážní práce, projektové práce, rekonstrukce a modernizace, opotřebený - PFAPFA = Přijatá faktura majetek, náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, licence a patenty 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321
Vyúčtování investičních nákladů spojených s pořízením pozemků - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321
Faktury za dlouhodobý hmotný majetek,který do konce roku nedošly do účetní jednotky, investice na cestě - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321
Zvýšení nákladů na nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku o vrubopis dodavatelů - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321
Výdaje na zabezpečení a konzervační práce v případě zastavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321
Odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, jakož i průzkumové,geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, otvírky nových lomů, pískoven, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravné, montáž - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321
Přijatá faktura za zboží dodané v minulém roce - FAP 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 / 321
FAP - nákup nehmotných výsledků vývoje 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / 321
FAP - došlá faktura za materiál 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321
FAP - pojištění vozidla 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 321
Faktura dodavatele za pokusná zvířata - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad od dodavatele, účtuje-li se o zlikvidovaných fakturách - PFAPFA = Přijatá faktura 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Převod zálohy vyúčtování došlou fakturou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
Vrácené nepoužité odběrní karty dodavateli před koncem splatnosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Faktura za předměty předané ve formě daru - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 321
Odpis promlčených závazků vůči dodavatelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 321
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702
Úhrada dluhu vystavenou vlastní směnkou, úhrada akceptovanou cizí směnkou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322
Zúčtování nákladů na dlouhodobou propagaci dodavatelským způsobem - PFAPFA = Přijatá faktura 382Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) 382 / 321
Zúčtování výdajů příštích období do období, s nímž věcně souvisejí - PFAPFA = Přijatá faktura 383Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) 383 / 321
Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek, nemůže-li být vyúčtován na příslušný účet - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 395Účet 395 - Vnitřní zúčtování (Aktivní) 395 / 321
Úhrada závazku vystavenou dlouhodobou směnkou vlastní nebo, cizí směnkou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 478Účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě (Pasivní) 478
Částka za nenaložení a nevyložení vozových jednotek charakteru smluvních pokut - PFAPFA = Přijatá faktura 544Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Nákladový - daňový) 544 / 321
Odpis závazků(včetně konkurzu a vyrovnání) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Administrativní poplatek za upomínku - FAP 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 321
V běžném období zaúčtována FAP z minulého období - FAP 426Účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (Pasivní) 426 / 321
Úhrada přijaté faktury z osobních prostředků společníka (např. ze soukromého účtu společníka či z jeho soukromé hotovosti) 321 / 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
Kurzový rozdíl - finanční výnos - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663
úhrada přijaté faktury přes bankovní účet 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
FAP za účetní poradenství 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321
FAP za kolky 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 / 321
FAP zaplacená dodavateli - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 321 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
FAP - za spotřebu plynu 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 321
Kopírovací stroj (nejde o DHM) nákup/zařazení do užívání/účtováno do spotřeby - FAP 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 321

Přepravné související s pořízením zásob

A)dodavatelským způsobem - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321
B)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586

Faktury za zboží (u účetních jednotek,jejichž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí,je zbožím i nemovitost, pozemek,stavba atd.) Zvířata nabytá za účelem prodeje

A)dodavatelem - PFAPFA = Přijatá faktura 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 321
B)úvěrem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

Nákup související s pořízením zboží

A)přepravné externí - PFAPFA = Přijatá faktura 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 321
B)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
C)pojistné, clo, provize - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Vyfakturovaný nedodaný materiál

1) Přijatá faktura - materiál zatím nepřišel - PFAPFA = Přijatá faktura 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 321
2) Došel Materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119

Manka a škody zjištěné při převzetí materiálu na sklad

A)nezaviněná, nepřevyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
B)zaviněná i nezaviněná převyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
C)zaviněná dodavatelem nebo dopravcem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111

Převod zálohy při vyúčtování fakturou

A) dodavatel - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
B)jiné dlouhodobé závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152

Převod zálohy při vyúčtování fakturou

A)dodavatelé - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
B)dlouhodobé závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153

Právně zaniklé závazky

A) U odběratelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)směnky k úhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
C)přijaté provozní zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
D)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
F)jiné závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
G)dlouhodobé přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
H)Z obchodních vztahů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
CH)Ze směnek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
I)Z přijatých provozních záloh - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
J)Ostatní závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
K)Vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
L)Se sociálním zabezpečením - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
M)Jiné závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
N)Přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
O)Jiné dlouhodobé závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
DPH k zálohám- VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Účtování o energiích na konci roku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 / 321
Aktuální kalendářní rok - FAP 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 321
DPH k energiím - FAP 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321
Zúčtování zálohy - FAP 321 / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314
Zúčtování DPH k zálohám - FAP 321 / 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Vrácený přeplatek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 321
Zúčtování dohadné položky do nákladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

Vyúčtování faktura za dlouhodobý finanční majetek

A) poskytnutou zálohou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053
B) z obchodních vztahů - PFAPFA = Přijatá faktura 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 321
C) ostatním závazkem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 321 píšeme také v těchto článcích

 Účtování zádržného Účtování zádržného

10. 08. 2020, Michaela Vetráková Jaký je postup při účtování zádržného?... celý článek


 Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

12. 09. 2018, Bc. Lenka Kostihová Tento díl je poslední z dílů teoretických. Zde si popíšeme složky krátkodobého finančního majetku a složky pasiv.... celý článek


 Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci

11. 07. 2013, M. Bohdalová Vymezení pojmů reprezentace, reklama, dar, sponzoring, obchodní jednání a jejich daňová (ne)účinnost, praktické příklady.... celý článekDalší účty z účetní skupiny 32


Procvičte si účtování s účetní třídou 32 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 321

Účtování materiálu způsobem A, 19 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení zásob ze zahraničí (způsob B), 10 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (5)

 1. [ 1] morreluc 25.04.2013, 13:35

  Dobrý den, ráda bych se zeptala jak přesně je to s přijatou fakturou, která je vystavena např. 10.4.2013 a duzp je 31.3.2013, faktura mi přijde 12.4.2013. A pak ještě možnost, když mi tato faktura přijde až 27.4.2013 děkuji Lucie.

 1. [ 2] Jatelák 07.05.2013, 22:01

  Zdravím, prosím o radu: jak zaúčtujeme Přijatou Fakturu za stavbu budovy? díky

 1. [ 3] J. Navrátil 11.05.2013, 10:49

  morreluc: V případě přijaté faktury máte nárok na odpočet k DUZP za předpokladu, že máte již fakturu...Po DUZP můžete DPH nárokovat až s přijatou fakturou. Dodavatel má povinnost vystavit daňový doklad odběrateli do 15 dnů od DUZP.

 1. [ 4] J. Navrátil 11.05.2013, 10:51

  Jatelák: 042/321 + 343/321 ... Předpokládám, že stavba bude pro vás dlouhodobým majetkem. Na účtu 042 budete kumulovat různé vedlejší pořizovací náklady, poté převedete na účet 021(stavby) - 021/042.

 1. [ 5] Široká 18.03.2014, 10:11

  Dobrý den. Dodavatelská firma nám poslala fakturu na jejich poškozené díly během lakování u nás, které musela následně dát dál na přelakování k jiné firmě. Účtuje nám čisté náklady a DPH - tedy jako reklamaci.Chci se zeptat, na jaký účet by to mělo být fakturováno.Děkuji

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=321&popis=Dodavatele-zavazky-z-obchodnich-vztahu&i=10

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)