Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů

Účtujeme zde přijaté faktury - krátkodobé závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům. Zůstatky sledujeme saldokontem.

Výběr účetních případů s účtem 321

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nakoupené zboží - PFA   PFA = Přijatá faktura
Došlá faktura za nákup stravenek - PFA   PFA = Přijatá faktura
Opravy a udržování - PFA   PFA = Přijatá faktura
Spotřeba materiálu - PFA   PFA = Přijatá faktura
Spotřeba energii - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktura za nákup licence od neplátce DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Fa. za nákup účetního programu - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zaúčtování zálohy poskytnuté za zboží nebo majetek. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Fa. za dopravu obráběcího stroje + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Fa. za montáž obráběcího automatu + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Úhrada fa za obráběcí stroj z krátkodobého bankovního úvěru - VÚÚ   VÚÚ - výpis z úvěrového účtu
Úhrada dodavateli přímo z dlouhodobého úvěru - VÚÚ   VÚÚ - výpis z úvěrového účtu
Nákup akcií jako podílových CP ve společnosti, v níž bude mítúčetní jednotka rozhodující vliv - PFA   PFA = Přijatá faktura
Úhrada za nakoupené podílové CP - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup zboží na fakturu - PFA   PFA = Přijatá faktura
Fa za dopravu zboží od neplátce - PFA   PFA = Přijatá faktura
Fa za materiál ze SRN přidanění - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Došla fa. za materiál + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Dopravné materiálu od neplátce - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktura za dopravu materiálu-vedlejší náklad - neplátce DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktura přijatá za nakoupené zboží - PFA   PFA = Přijatá faktura
Došlá fa. za materiál od dodavatele mimo EU - PFA   PFA = Přijatá faktura
Dobropis od dodavatele + DPH - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Došlá fa. za stravenky do zásob - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nárok na odpočet DPH - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
úhrada PFA   PFA = Přijatá faktura - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Dohadná položka pasivní dodávka materiálu vydaná fa. v příštím roce. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Fa. za opravu střechy + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Ztráta na kurzovním rozdílu při nákupu ze zahraničí. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zápočet pohledávek a závazků z faktur - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Doplatek rozdílu ze zápočtu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Faktura za nákup DNM + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Došlá faktura za obráběcí automa - PFA   PFA = Přijatá faktura
Vyúčtování poskytnuté zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Záloha na služby (očekáváme zúčtování) - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup DHM na fakturu - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktura přijatá za pronájem nápojového automatu - PFA   PFA = Přijatá faktura
úhrada splatných faktur dodavateli - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Nákup stroje v pořizovací ceně nad 40 000 Kč - PFA   PFA = Přijatá faktura
Přijatá faktura za opravu zábradlí v budově - PFA   PFA = Přijatá faktura
Dodavatelská faktura za materiál - PFA   PFA = Přijatá faktura
VUD - další vzdělávání pedagogických prac.
Nákup nehmotných výsledků výzkumu a vývoje - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup softwaru(bez jiných pořizovacích výdajů)- PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup ocenitelných práv - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku bez jiných pořizovacích výdajů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup budov, hal a staveb bez jiných pořizovacích výdajů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup samostatných movitých věcí a souborů bez jiných pořizovacích výdajů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup pěstitelských celků trvalých porostů bez jiných pořizovacích výdahů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup dospělých zvířat a jejich skupin bez jiných pořizovacích výdajů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku bez jiných pořizovacích výdajů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktury dodavatelů za dlouhodobý nehmotný majetek, včetně výdajů spojených s jeho pořízením - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktury dodavatelů za práce a služby spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku - PFA   PFA = Přijatá faktura
Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku- nikoli pro budoucí provoz - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zvýšení nákladů na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek s vrubopisy dodavatelů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktury dodavatelů za dlouhodobý hmotný majetek, montážní práce, projektové práce, rekonstrukce a modernizace, opotřebený - PFA   PFA = Přijatá faktura majetek, náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, licence a patenty
Vyúčtování investičních nákladů spojených s pořízením pozemků - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktury za dlouhodobý hmotný majetek,který do konce roku nedošly do účetní jednotky, investice na cestě - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zvýšení nákladů na nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku o vrubopis dodavatelů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Výdaje na zabezpečení a konzervační práce v případě zastavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku - PFA   PFA = Přijatá faktura
Odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, jakož i průzkumové,geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, otvírky nových lomů, pískoven, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravné, montáž - PFA   PFA = Přijatá faktura
Přijatá faktura za zboží dodané v minulém roce - FAP
Převod zálohy při dojití faktury - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
FAP - nákup nehmotných výsledků vývoje
FAP - došlá faktura za materiál
FAP - pojištění vozidla
Vyúčtování oběhových obalů pokud se nevedou jako dlouhodobý hmotný majetek podle faktur dodavatele - PFA   PFA = Přijatá faktura
Přebytky materiálu zjištěné při převzetí(účtuje-li se o došlých fa.) - PFA   PFA = Přijatá faktura
Náklady související s pořízením zásob např. provize, clo, pojistné, skonto - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktura dodavatele za pokusná zvířata - PFA   PFA = Přijatá faktura
Částky reklamací uplatněných proti dodavatelům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Reklamace vůči dodavatelům za dodávky materiálu, které v přiměřené lhůtě nedošly - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad od dodavatele, účtuje-li se o zlikvidovaných fakturách - PFA   PFA = Přijatá faktura
Převod zálohy při dojití faktury - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Reklamace vůči dodavatelům u zjištění závad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování faktury za dodaný materiál, která účetní jednotka ještě nepřevzala - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktury dodavatelů za dodávky materiálu a paliva a zpracování materiálu účtují-li se při dojití a to do období, v němž došlo ke splnění dodávky - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup zvířat (např. mladá zvířata) a jejich skupin včetně jatečných zvířat, která nejsou dospělá - PFA   PFA = Přijatá faktura
Přebytky zboží zjištěné při převzetí - PFA   PFA = Přijatá faktura
Reklamace vůči dodavatelům např. nedošlo-li zboží - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převzaté zboží na sklad - PFA   PFA = Přijatá faktura
Reklamace vůči dodavatelům a dopravcům u závad zjištěných v rámci reklamační lhůty - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování faktury za dodané zboží, které účetní jednotka ještě nepřevzala - PFA   PFA = Přijatá faktura
Převod zálohy vyúčtování došlou fakturou - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování faktura za zboží - PFA   PFA = Přijatá faktura
Vrácené nepoužité odběrní karty dodavateli před koncem splatnosti - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Předpis úhrad pracovníkům za soukromé telefonní hovory, za odebranou energii - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktura za předměty předané ve formě daru - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Faktury za výkony spojů, přepravní výkony nákladní dopravy, za provedené záruční opravy, nájemné, půjčovné, úklidové služby, praní prádla, za školení, překlady. inzerci, propagaci, překlady, poradenské služby, autorské honoráře, faktury za řešení úkolů rozvoje vědy a techniky a ostatní služby - PFA   PFA = Přijatá faktura
Odpis promlčených závazků vůči dodavatelům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada dluhu vystavenou vlastní směnkou, úhrada akceptovanou cizí směnkou - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zúčtování nákladů na dlouhodobou propagaci dodavatelským způsobem - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zúčtování výdajů příštích období do období, s nímž věcně souvisejí - PFA   PFA = Přijatá faktura
Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek, nemůže-li být vyúčtován na příslušný účet - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada závazku vystavenou dlouhodobou směnkou vlastní nebo, cizí směnkou - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Došle faktury za elektrickou energii, plyn, páru, vodu, stlačený vzduch - PFA   PFA = Přijatá faktura
Autorské honoráře za díla literární, vědecká, umělecká, hudební, filmová, za překlady, expertízy, provize, příspěvky obchodním komorám, právní zastupování - PFA   PFA = Přijatá faktura
Smluvní pokuty za porušení hospodářských smluv a platných předpisů o fakturování a placení - PFA   PFA = Přijatá faktura
Částka za nenaložení a nevyložení vozových jednotek charakteru smluvních pokut - PFA   PFA = Přijatá faktura
Odpis závazků(včetně konkurzu a vyrovnání) - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Penále popř. jiné sankce ze smluvních vztahů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Stravenky - PFA   PFA = Přijatá faktura
Drobný majetek - PFA   PFA = Přijatá faktura
Administrativní poplatek za upomínku - FAP
Záloha na materiál - FAV
V běžném období zaúčtována FAP z minulého období - FAP
V běžném období zaúčtována FAP z minulého období - FAP
Úhrada přijaté faktury z osobních prostředků společníka (např. ze soukromého účtu společníka či z jeho soukromé hotovosti)
Kurzový rozdíl - finanční výnos - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
úhrada přijaté faktury přes bankovní účet
FAP za účetní poradenství
FAP za kolky
FAP zaplacená dodavateli - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
FAP - za spotřebu plynu
Kopírovací stroj (nejde o DHM) nákup/zařazení do užívání/účtováno do spotřeby - FAP
Čerpání benefitů do limitu
Nákup kolků

Přepravné související s pořízením zásob

Faktury za zboží (u účetních jednotek,jejichž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí,je zbožím i nemovitost, pozemek,stavba atd.) Zvířata nabytá za účelem prodeje

Nákup související s pořízením zboží

Vyfakturovaný nedodaný materiál

Manka a škody zjištěné při převzetí materiálu na sklad

A)nezaviněná, nepřevyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)zaviněná i nezaviněná převyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)zaviněná dodavatelem nebo dopravcem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Převod zálohy při vyúčtování fakturou

Převod zálohy při vyúčtování fakturou

Vyúčtování faktura za dlouhodobý finanční majetek

Právně zaniklé závazky

A) U odběratelů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)směnky k úhradě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)přijaté provozní zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)vůči zaměstnancům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
F)jiné závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
G)dlouhodobé přijaté zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
H)Z obchodních vztahů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
CH)Ze směnek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
I)Z přijatých provozních záloh - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
J)Ostatní závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
K)Vůči zaměstnancům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
L)Se sociálním zabezpečením - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
M)Jiné závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
N)Přijaté zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
O)Jiné dlouhodobé závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
DPH k zálohám- VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Účtování o energiích na konci roku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Aktuální kalendářní rok - FAP
DPH k energiím - FAP
Zúčtování zálohy - FAP
Zúčtování DPH k zálohám - FAP
Vrácený přeplatek - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Zúčtování dohadné položky do nákladu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 32

O Účtu 321 píšeme také v těchto článcích

Náklady na reprezentaci

11. 07. 2013

Vymezení pojmů reprezentace, reklama, dar, sponzoring, obchodní jednání a jejich daňová (ne)účinnost, praktické příklady.

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 321

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku - střední obtížnost
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - lehký
11 příkladů
Spustit test

Procvičte si účtování s účetní třídou 32

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (5)

#1  morreluc 25.04.2013, 13:35

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak přesně je to s přijatou fakturou, která je vystavena např. 10.4.2013 a duzp je 31.3.2013, faktura mi přijde 12.4.2013. A pak ještě možnost, když mi tato faktura přijde až 27.4.2013 děkuji Lucie.

#2  Jatelák 07.05.2013, 22:01

Zdravím, prosím o radu: jak zaúčtujeme Přijatou Fakturu za stavbu budovy? díky

#3  J. Navrátil 11.05.2013, 10:49

morreluc: V případě přijaté faktury máte nárok na odpočet k DUZP za předpokladu, že máte již fakturu...Po DUZP můžete DPH nárokovat až s přijatou fakturou. Dodavatel má povinnost vystavit daňový doklad odběrateli do 15 dnů od DUZP.

#4  J. Navrátil 11.05.2013, 10:51

Jatelák: 042/321 + 343/321 ... Předpokládám, že stavba bude pro vás dlouhodobým majetkem. Na účtu 042 budete kumulovat různé vedlejší pořizovací náklady, poté převedete na účet 021(stavby) - 021/042.

#5  Široká 18.03.2014, 10:11

Dobrý den. Dodavatelská firma nám poslala fakturu na jejich poškozené díly během lakování u nás, které musela následně dát dál na přelakování k jiné firmě. Účtuje nám čisté náklady a DPH - tedy jako reklamaci.Chci se zeptat, na jaký účet by to mělo být fakturováno.Děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=321&popis=Dodavatele-zavazky-z-obchodnich-vztahu&i=10

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.