Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtují se zde ostatní vklady společníků peněžních i nepeněžních, které při vkladu nezvyšují základní kapitál, např. vklady společníků s.r.o. Do 31.12.2 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 se na tento účet zanášely i přijaté dary - ty se od 1. 1. 2016 účtují na 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648 nebo 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668.

Výběr účetních případů s účtem 413


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Přijatý dar od s. r.o. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 413
Přijatý dar - SMV - v s.r.o. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 413
Obdržení zásob materiálu pro výrobu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 413
Bezplatné nabytí nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / 413
Bezplatné nabytí software v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 413
Bezplatné nabytí ocenitelných práv v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 413
Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 413
Bezplatné nabytí (darování) budov, hal a staveb v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 413
Bezplatné nabytí samostatných movitých věcí a souborů v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 413
Bezplatné nabytí pěstitelských celků, trvalých porostů v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025 / 413
Bezplatné nabytí dospělých zvířat a jejich skupin v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 026 / 413
Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobého hmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029 / 413
Bezplatné nabytí pozemku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 413
Bezplatné nabytí uměleckých děl a sbírek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 413
Přebytek uměleckých děl a sbírek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 413
Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 413
Bezplatné nabytí neopotřebovaného dlouhodobého majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 413
Zásoby pořízené bezplatně oceněné podle odhadu -u individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111, 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 413 , 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491

Inzerce ∇

Bezplatně převzaté zásoby materiálu na základě odborného odhadu -u individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 413 , 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Zásoby pořízené bezplatně podle odborného odhadu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 413
Výměna dluhopisů za vlastní akcie - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241 / 413
Použití příspěvku na bytovou výstavbu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 413
Vyúčtování ostatních kapitálových vkladů, které nezvyšují základní kapitál účetní jednotky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 413
Přijaté dary v peněžní formě - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 413
Přijaté členské podíly na družstevní bytovou výstavbu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 413
Přebytek neodepisovaného dlouhodobého majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 413
Úhrada ztráty z minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
Úhrada ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413 / 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 413
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702
Výměna dluhopisů za akcie - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473 / 413
Předpis povinného příplatku mimo základní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 413

Dlouhodobý nehmotný majetek

1)Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 / 040Účet 040 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 040
2) Nově zjištěný dlouhodobý nehmotný majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
3)Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 / 040Účet 040 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 040
4)Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 / 413
5)Přeřazení dlouhodobého majetku z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
6)Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 / 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374, 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
7)Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

Zásoby pořízené bezplatně

A)oceněné podle odborného odhadu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 413
B) u individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491

Tvorba ostatních kapitálových fondů převodem z fondů tvořených ze zisku

A)zákonný rezervní fond - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 413
B)statutární fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 413
C)ostatní fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 413

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení původního základního kapitálu

A)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
B)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
C)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
D)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
E)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
F)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
G)upisování akcií - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
H)vklady společníků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
Ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
I)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
J)z emisního ažia - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Úhrada ztrát minulých let

A)ze zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
B)z rezervního fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
C)nedělitelného fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 422Účet 422 - Nedělitelný fond (Pasivní) 422 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
D)ze statutárních fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
E)z ostatních fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
F)z kapitálových fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
G)z emisního ažia - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
H)snížením základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 413 píšeme také v tomto článku

 Nové účty a účetní předkontace od 1.1.2016 Nové účty a účetní předkontace od 1.1.2016

24. 05. 2016, Zuzana Bartůšková Jaké se používají nové účty dle novely zákona o účetnictví od roku 2016? Prohlédněte si nové předkontace... celý článekDalší účty z účetní skupiny 41


Procvičte si účtování s účetní třídou 41 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (4)

 1. [ 1] Hana Zoubková 28.02.2013, 12:54

  Dobrý den, měla bych dotaz, mohu převést nerozdělený zisk minulých let na účet 413 po dobu splácení úvěru jako jistinu? Děkuji za odpověď

 1. [ 2] Gecová 18.08.2014, 12:26

  Dobrý den, v průběhu účetního období do s.r.o. na bankvoní účet byl vložen finanční dar od majitele podniku ze svých osobních peněz, za účelem rozvoje začínajícího podnikání. Mohu v tomto případě použít účet 413 (221/413) ? Taky mě zajímá zda by byl problém, v případě že se tento fond časem navýší, příp. jak se s nim vypořádat. Děkuji moc za radu

 1. [ 3] Ing. Marie Bohdalová 16.09.2014, 08:44

  Dobrý den, účet 413 použít můžete. Tento fond můžete nadále navyšovat.

 1. [ 4] Eva Marešová 18.02.2015, 13:07

  Dobrý den, s.r.o. dostala před lety darovanou menší nemovitost, kterou jsem zaúčtovala na 021/ 413. V roce 2014 jsme nemovitost prodali. Bude mít tento prodej vliv na pohyb na účtu 413 (snížení vlastního kapitálu)? Děkuji za radu.

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=413&popis=Ostatni-kapitalove-fondy&i=166

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)