Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Tento účet bude mít zůstatek od začátku účetního období do doby, kdy jednotka podle rozhodnutí provede rozdělení zisku popř.úhradu ztráty Na konci období už zůstatek v žádném případě obsahovat nesmí.

Výběr účetních případů s účtem 431


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Převod na osobní účet, který nesouvisí s podnikáním - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 431 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Přiznání podílu na zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364
Vyúčtování zisku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 431
Vyúčtování daně z příjmu srážkou při výplatě dividend. tantiem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
Vyúčtování pohledávek za společníky ve společnosti s ručením omezeným ve výši předepsané úhrady ztráty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 354Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354 / 431
Vypořádání zálohového přídělu do FKSP v následujícím roce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
Tantiemy členům představenstva a dozorčí rady - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Podíl na zisku tichého společníka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Úhrada ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 / 431
Příděly ze zisku do nedělitelného fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423
Převod zisku ve schvalovacím řízení nebo jeho části, o němž byly při respektování všech platných předpisů rozhodnuto ho nerozdělit - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428
Použití nerozděleného zisku na úhradu ztráty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 431
Převod ztráty ve schvalovacím řízení o níž bylo rozhodnuto ji zatím neuhradit - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429 / 431
Úhrada ztráty individuálního podnikatel - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 431
Převod ztrát do dalších let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429 / 431
Úhrada ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
Převod zisku společníkům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364, 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
Převod zisku individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491

Inzerce ∇

Použití zisku na zvýšení základního jmění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
Převod zisku o němž bylo rozhodnuto ho nerozdělit - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428
Tantiemy členům správní a dozorčí rady - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 431 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Vyúčtování dividend - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 431 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod zisku do dalších let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428
Vyúčtování ztráty při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Převod ztráty individuálního podnikatele při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 431
Zvýšení vkladu tichého společníka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479
Převod počátečního zůstatku zisk minulého období na účet Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 431

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení původního základního kapitálu

A)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
B)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
C)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
D)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
E)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
F)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
G)upisování akcií - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
H)vklady společníků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
Ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
I)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
J)z emisního ažia - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Příděly zákonnému rezervního fondu v souladu se společenskou smlouvou,stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze,popř.představenstva akciové společnosti

A) ze zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421
B)z nerozděleného zisku minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

Krácení původních přídělů

A) ze zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 431 / - 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421
B)z nerozděleného zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / - 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

Použití zákonného rezervního fondu v souladu se společenskou smlouvou,stanovami,rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, představenstva akciové společnosti

A)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
B)na úhradu ztráty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 431
C)na úhradu ztráty z minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

Použití statutárních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 431
B)ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
C)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
D)dodavatelským způsobem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
E)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Příděly ze zisku do ostatních fondů

A)nerozdělený zisk minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 / 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427
B)výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427

Použití ostatních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 431
B)ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
C)dodavatelským způsobem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
D)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
E)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Úhrada ztrát minulých let

A)ze zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
B)z rezervního fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
C)nedělitelného fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 422Účet 422 - Nedělitelný fond (Pasivní) 422 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
D)ze statutárních fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
E)z ostatních fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
F)z kapitálových fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
G)z emisního ažia - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
H)snížením základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 431 píšeme také v těchto článcích

 Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

12. 09. 2018, Bc. Lenka Kostihová Tento díl je poslední z dílů teoretických. Zde si popíšeme složky krátkodobého finančního majetku a složky pasiv.... celý článek


 Jak se účtuje výsledek hospodaření Jak se účtuje výsledek hospodaření

16. 10. 2011, Jana Fučíková Účtování týkající se výsledku hospodaření vysvětleno na praktických příkladech... celý článekPomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 431

VH v komanditní společnosti, 9 příkladů spustit test »
Výsledek hospodaření akciové společnosti, 9 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výsledek hospodaření - ztráta, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] ivana korseltová 04.11.2014, 21:25

    Prosím o vyřešení těchto školních příkladů 1/ kolik peněz přibude ve společnosti pri popsaném navýšení základního kapitálu o 1OOO,- Kč? 2/ úhrada ztráty z minulých let vede k a/snížení peněz b/ snížení peněz nebo jiných aktivit c/ zvýšení vlastního kapitálu d/ jiná odpověď /

  1. [ 2] filip korselt 04.11.2014, 21:28

    v dotazech jsem uvedl dva příklady, s kterými si nevím rady děkuji za pomoc

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=431&popis=Vysledek-hospodareni-ve-schvalovacim-rizeni&i=177

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)