Registrovat se
Idoklad registrace učetního daně

Účet 648 - Ostatní provozní výnosy

Typ účtu: Výnosový - daňový
Druh účtu: Výsledkový

Účtují se zde např.dotace na úhradu provoz. nákladů, výnosy z prodeje cenin, náhrady soudních výloh od dlužníků,přebytky majetku při inventarizaci a pod. Od 1. 1. 2016 i přijaté dary.

Výběr účetních případů s účtem 648


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Odměna za platbu kartou - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648
Vyúčtování přebytku materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Přijaté náhrady od viníků za manka, škody, za zaviněné zmetky - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648
Inventarizační rozdíl manko předpis k náhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648
Potvrzená pohledávka z titulu pojistného plnění od pojišťovny i když ještě nebyla uhrazena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 648
Dohadná pohledávka - pojišťovnou přiznané ale dosud neuhrazené plnění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388 / 648
Ostatní provozní výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 648
Manko předepsané skladníkovi k náhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648
Vyúčtování oprávek ke goodwilu do výnosů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 / 648
Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku předaného na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Materiál získaný z vyřazených materiálů v používání, předaný na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Druhotné suroviny získané při likvidací zásob v důsledku škod převzaténa sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Vyúčtování oprávek k oceňovacímu rozdílu do výnosů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098 / 648
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - aktivní zůstatek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Vyúčtování přebytku zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 648
Vyúčtování nároků na přiznané náhrady soudních poplatků od jiných podniků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 648
Odpis promlčených závazků vůči dodavatelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648
Použití dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na úhradu nákladů, např. zvýšení korekce ceny - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 648

Inzerce ∇

Vyúčtování náhrady za manka a škody odpovědné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 648
Zúčtování rozdílu jestliže dohadná položka byla vyšší ve srovnání se skutečně přiznanou náhradou např. pojišťovnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 648 / 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
Vyúčtování nároku na výnosy z činnosti provozovaných podle smlouvy o sdružení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 648
Prominutá část poplatků z dotace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 648
E)sociální a zdravotní pojištění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 / 648
Kupní cena při prodeji podniku či jeho části(účtováno u prodejce) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 371Účet 371 - Pohledávky z prodeje podniku (Aktivní) 371 / 648
Nárok na náhradu škod ze živelných pohrom a jiných nahodilých událostí - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 648
Odpis závazků(včetně konkurzu a vyrovnání) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 648 / 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710
Nájemné za prosinec 2012, které bude dle smlouvy uhrazeno v Lednu 2013 - VD - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 385Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385 / 648
Předpis dotace SÚPM poskytnuté od ÚP - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 648
Vyúčtování přebytku při náhradních dílech -VÚD 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Havárie auta, ketré bylo pojištěno - předpokládaná náhrada od pojišťovny na opravu auta 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388 / 648
Předpis vráceného DPH při změně režimu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 648
PPD úhrada manka za kolky 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648
B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648
C)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648

Výnosy z titulu postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti

A)převod provozních výnosů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 697Účet 697 - Převod provozních výnosů (Výnosový - daňový) 697 / 648
B)převod finančních výnosů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 698Účet 698 - Převod finančních výnosů (Výnosový - daňový) 698 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668

Náhrada nákladů na odstranění následků škod

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648
C)zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 648

Převod provozních výnosů v souvislosti s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti s cílem zajistit objektivní vykázání,provozního,finančního a mimořádného hospodářského výsledku

A)finanční výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 697Účet 697 - Převod provozních výnosů (Výnosový - daňový) 697 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
B)ostatní mimořádné výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 697Účet 697 - Převod provozních výnosů (Výnosový - daňový) 697 / 648

Převod finančních výnosů s cílem zajistit objektivní vykázání provozního,finančního a mimořádného finančního výsledku

A)ostatní provozní výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 698Účet 698 - Převod finančních výnosů (Výnosový - daňový) 698 / 648
B)finanční výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 698Účet 698 - Převod finančních výnosů (Výnosový - daňový) 698 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668

Zrušení goodwilu při prodeji podniku nebo jeho části prostřednictvím účtu 075(účtování u prodávajícího)

A)je-li zůstatek na účtě 075 aktivní - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 557Účet 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Nákladový - nedaňový) 557, 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 / 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075, 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015
B)je-li zůstatek na účtě 075 pasivní - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075, 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 / 648 , 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075
Převod goodvillu při jeho plném odepsání do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 / 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 , 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541, 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541, 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019

Zrušení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku při prodeji podniku nebo jeho části prostřednictvím účtu 098 účtování u prodávajícího

A)je-li zůstatek účtu 098 aktivní - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 557Účet 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Nákladový - nedaňový) 557, 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098 / 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098, 097Účet 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (Pasivní) 097
B)je-li zůstatek na účtě 098 pasivní - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098, 097Účet 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (Pasivní) 097 / 648 , 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098

Právně zaniklé závazky

A) U odběratelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648
B)směnky k úhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
C)přijaté provozní zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 648
D)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 / 648
F)jiné závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 648
G)dlouhodobé přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
H)Z obchodních vztahů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648
CH)Ze směnek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 / 648
I)Z přijatých provozních záloh - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 648
J)Ostatní závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 648
K)Vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
L)Se sociálním zabezpečením - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 / 648
M)Jiné závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 648
N)Přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 648
O)Jiné dlouhodobé závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479 / 648

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 648 píšeme také v těchto článcích

 Jak účtovat výnosy firmy Jak účtovat výnosy firmy

10. 09. 2015, M. Bohdalová Vysvětlení účetních zásad o účtování výnosů firmy. Rozdělení výnosů do skupin na provozní, finanční a mimořádné. Ukázky nejpoužívanějších účetních kontací výnosů... celý článek


 Účtování o dohadných položkách aktivních a pasivních Účtování o dohadných položkách aktivních a pasivních

03. 03. 2014, M. Bohdalová Rozdělení dohadných položek, jejich začlenění do rozvahy a praktické příklady účtování... celý článekDalší účty z účetní skupiny 64


Procvičte si účtování s účetní třídou 64 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 648

Dlouhodobý majetek - ZC a vyřazení a jeho daňové dopady, 16 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výnosy - souhrnný příklad III. , 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování materiálu způsobem A, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=648&popis=Ostatni-provozni-vynosy&i=294

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)