Videokurz jak na účtování od základů II.

Účetní příklady - předkontace

Bezplatný převod pěstitelských celků trvalých porostů

Úplatný převod -prodej-pěstitelských celků trvalých porostů

Likvidace pěstitelských celků trvalých porostů v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Bezplatný převod dospělých zvířat a jejich skupin

Úplatný převod -prodej dospělých zvířat a jejich skupin

Likvidace dospělých zvířat a jejich skupin v důsledku ,zničení živelnými pohromami zjištění manka při inventarizaci

Likvidace ostatního dlouhodobého hmotného majetku důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

Stavební objekt nebo jeho část likvidovaný v důsledku stavby

Převod nákladů na dokončeném dlouhodobém hmotném majetku při jeho zařazení do majetku

Převod převzatého nakoupeného opotřebeného dlouhodobého hmotného majetku při jeho zařazení do majetku

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Vrácené zálohy

A)pokladnou a běžným účtem - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Vrácení přeplatku

Zúčtování oceňovacích rozdílů v ocenění majetku při jeho prodeji či jiném úbytku,kterému předcházelo

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

Změna reálné hodnoty dlouhodobých cenných papírů

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

Úrokový výnos dlužných cenných papírů

Kurzový rozdíl u dlužných cenných papírů držených do splatnosti

Směnky nakoupené jako cenné papíry

A)ostatní finanční majetek nákup pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
B)dlužné cenné papíry - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

A)ostatní finanční majetek nákup pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
B)dlužné cenné papíry - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Vyúčtování zůstatkových cen nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vyřazených v důsledku

Vyúčtování oprávek k bezplatně předaným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-priklady-predkontace.php?stranka=2

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.