Obchodní společnosti (s.r.o.,a.s.)

Právnická osoba založená za účelem podnikání a dosažení zisku. Obchodní společnost může založit jak fyzická, tak právnická osoba. 

V případě jednoho zakladatele se společnost zakládá zakladatelskou listinou, v případě více zakladatelů společenskou smlouvou. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a přidělením IČO.

Společnost s ručením omezeným (je upravena v Hlavě IV, 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích)

Může ji založit i jedna fyzická nebo právnická osoba. Obchodní firma musí obsahovat označení "společnosti s ručením omezeným" (s.r.o. nebo spol. s r.o.). Minimální vklad společníka a tedy i výše základního kapitálu je 1 Kč.

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak společně a nerozdílně ručí do výše, v jaké nesplnili vkladovou povinnost.

Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu k výši záklaího kapitálu, jestliže si toto neupraví ve společenské smlouvě.

Akciová společnost (je upravena v Hlavě V, 90/2012 Sb, zákon o obchodních korpracích)

Může ji založit jedna právnická osoba. Základní kapitál společnosti je rozvržen na určitý počet akcií. Firma obsahuje označení "akciová společnost" (a.s. nebo akc. spol.). Výše základního kapitálu je alespoň 2mil. Kč nebo 80tis EUR, vede-li společnost účetnictví v EUR.

Stanovy musí mít povahu veřejné listiny. Založení akciové společnosti je účinné, splatí-li se celé vkladové ážio a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30%.


Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Obchodni-spolecnosti-s-r-o-a-s-&id=107

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.