Videokurz odmaturuj z účetnictví

Úvěr

Forma dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem na pricipu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku platit úrok.

 • akcelerace úvěru - zkrácení termínu splatnosti,
 • amortizace úvěru - postupné splácení úvěru dílčími splátkami, jejichž výše je propočtena na celé období,
 • bankovní - úvěr poskytnut bankou na základě smlouvy,
 • bezhotovostní- není poskytnut v hotovosti ale převodem na bankovní účet,
 • bezúčelový - banka nepožaduje od klienta prokázat konkrétní využití poskytnutých finančních prostředků,
 • dlouhodobý - se lhůtou splatnosti delší než pět let.,
 • dodavatelský - dodavatel poskytuje odběrateli ve formě odložení platby za dodané zboží - jedná se i o běžnou 14 denní dobu splatnosti,
 • eskontní -  druh bankovního úvěru vznikajícího odkupem  směnek resp. cenných papírů před lhůtou jejich splatnosti. Banka se stává majitelem směnky a poskytuje původnímu věřiteli úvěr eskontní. Banka si za odkup sráží jistou částku - eskont, osoba prodávající získává ihned hotovost. Zpravidla se eskontují směnky se splatností do 1 roku,
 • hotovostní - poskytuje se věřiteli v hotovosti,
 • hypotéční -  poskytnutý na investici do nemovitostí, případně na jejich výstavbu či pořízení. Jeho  splácení je zajištěno zástavním právem k této nemovitosti na území České republiky,
 • investiční - účelově vázaný na financování investic podniku.Musí být splácen z čistého zisku,
 • kontokorentní - nezajištěný poskytuje se k běžnému účtu na základě smlouvy o úvěru na dobu 1 roku. Jedná se o povolené přečerpání. Po splacení možno znovu čerpat,
 • krátkodobý - se lhůtou splatnosti do 1 roku,
 • lombardní - krytý movitou zástavou,
 • nebankovní - poskytovaný jinou finanční institucí,
 • neodvolatelný - pokud dlužník plní  své smluvní závazky, banka jej nemůže předčasně vypovědět
 • nezajištěný - banka nepožaduje zajištění ani ručitele obvykle stačí potvrzení o příjmu žadatele
 • obchodní -  vyplývající z běžného obchodního styku mezi podnikateli( odložená splatnost, poskytnutí zálohy),
 • provozní - účelově vázaný na financování běžného provozu,
 • překlenovací - slouží především k rychlému získání finančních prostředků a k překonání doby mezi uzavřením smlouvy a získání nároku na řádný úvěr                            ze stavebního spoření 
 • revolvingový- po uplynutí sjednané lhůty a dodržení podmínek ze strany dlužníka pokračuje úvěrový vztah se stejnými parametry
 • spotřebitelský- poskytován fyzickým osobám za účelem nákupu spotřebních předmětů
 • střednědobý- s dobou splatností 1rok až 5 let
 • účelový- banka zjišťuje plánované a skutečné využití poskytnutí finančních prostředků 
 • zjištěný- veškerá opatření prováděná věřitelem s cílem zajistit řádné splácení včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaných k zajištění před jejich poskytnutím patří prověrka úvěrové způsobilosti- limitování výše pro jednotlivé klienty - ručitel s pod.

Účetní slovník

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-slovnik.php?co=Uver&id=132

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.