Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účtová osnova, účtový rozvrh

|

Toto je zpracovaná maturitní otázka na téma účtová osnova, pokud hledáte kompletní výpis účetní osnovy pokračujte zde.
Účtová osnova
  • Druhy účtových osnov a jejich konstrukce
  • Nástroj jednotného vedení UCE v republice
Směrné účtové osnovy stanovuje ministerstvo financí ČR v prováděcích vyhláškách k zákonu o účetnictví.

Rozlišujeme tyto druhy účtových osnov:

1)    pro podnikatele
2)    pro banky a finanční instituce
3)    pro pojišťovny
4)    pro organizační složky státu a příspěvkové organizace
5)    pro nevýdělečné organizace ( občanská sdružení, církve, nadace)
6)    pro politické strany a hnutí
7)    pro zdravotní pojišťovny

Konstrukce účtových osnov je založena na desítkovém třídění účtů, přičemž ministerstvo financí ČR ( MFČR) stanovuje vždy směrnou účtovou osnovu, kde stanoví číslo a název účtové třídy a skupiny.
Výjimkou: směrná pro banky – i účty (ale bez čísel)
                  směrná pro pojišťovny – pouze třídy a skupiny bez čísel
Př.:
0 – dlouhodobý majetek
01 – dlouhodobý nehmotný majetek
02 – dlouhodobý hmotný majetek
06 – dlouhodobý finanční majetek

V rámci účtových skupin si firma může tvořit účty sama ve svém účtovém rozvrhu.

Inzerce ∇

Směrná účtová osnova pro podnikatele

-          má 10 účtových tříd a to:

0 – dlouhodobý majetek ( pořizovaný na dobu delší jak 1 rok)
1 – zásoby (nakupované, vlastní výroby)
2 – finanční účty (např. : peníze, krátkodobé cenné papíry, úvěry)
3- zúčtovací vztahy ( pohledávky, závazky)
4 – vlastní kapitál a dlouhodobé závazky
5 – náklady ( provozní, finanční, mimořádné)
6 – výnosy ( provozní, finanční, mimořádné)
7 – závěrkové a podrozvahové účty = podrozvahové účty slouží k evidenci majetku a závazků, který není uveden na rozvahových účtech, ale uvádí se v příloze k účetní závěrce
( drobný hmotný majetek účtovaný do nákladů)

Např.:           
1
VPD
Tiskárna

2000

400

2400

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501/x

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/x

x/ 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

2
ID
Zařazení na podrozvahový účet
2000 761/799

761 – drobný majetek
799 – zúčtovací účet
3
ID
Vyřazení tiskárny
2000
799/761
 
                  
Stejným způsobem musíme evidovat najatý majetek (auta na leasing), odepsané pohledávky, pohledávky a závazky v cizí měně…dále viz Český účetní standard 001

Účtová třída 8 a 9 – Vnitropodnikové náklady a výnosy
-          třídy, kde si firma určuje i účtové skupiny, používají se v případě decentralizované formy vedení vnitropodnikového účetnictví

Účtový rozvrh

  • si stanovuje každá firma sama a obsahuje seznam účtů, pro které máme náplň v účtování. Účtový rozvrh obsahuje syntetické i analytické účty. Během roku je lze doplnit; nelze je rušit
  • součást vnitropodnikové směrnice
Syntetický účet – např.: 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321. 000 (dodavatelé)
Analytický účet – např.: 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321. 001 ( dodavatelé – tuzemsko)

Účtový rozvrh pro banky a pojišťovny

A) Rozbor účtové osnovy pro banky:
Účtová třída 0 – účty centrální banky
tuto účtovou třídu používá ke zúčtování svých operací ČNB. Ostatní banky v této třídě neúčtují         .

Účtová třída 1 – pokladní hodnoty a běžné účty bank

            V této účtové třídě používáme zejména tyto účty:
111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111- pokladna – jde o rozvahová aktivní účet se stejným obsahem jako účet 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 u podnikatelů
121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121- běžné účty u emisních bank- jde o rozvahová aktivní účet, zůstatek představuje vklad     banky na zvláštním účtu v ČNB.
131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131- běžné účty u jiných bank- každá banka má otevřen účet v jiné bance a na ten účet vkládá své prostředky. Tento účet nazýváme nostroúčet (tedy náš účet), je rozvahová aktivní.
134- běžné účty jiných bank- účet rozvahový pasivní a účtujeme zde peněžní prostředky, které u nás mají uloženy jiné banky – loroúčty.

Účtová třída 2 – účty klientů

            V této třídě se účtují vklady a úvěry poskytnuté klientům bank.
212- ostatní pohledávky za klienty
213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213- spotřební úvěry
214- krátkodobé úvěry
218- dlouhodobé úvěry
Jde o účty rozvahové aktivní a jsou zde pohledávky banky z důvodu poskytnutí úvěrů.

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221- běžné účty klientů- rozvahová účet pasivní (dluh banky vůči klientovi)
225- terminované vklady klientů se splatností- rozvahový pasivní účet. Dluh banky z důvodu terminovaného vkladu klienta.
243- poskytnuté úvěry a ostatní pohledávky- ve skupině 21 evidujeme úvěry standardní kde není ohrožena splatnost. Pokud se zhorší bonita klienta, musí banka přeúčtovat poskytnutý úvěr do účtové sk. 24 (např. účet 243, a vytvořit k němu opravnou položku- opravná položka se eviduje na účtu 249Účet 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (Pasivní) 249)

Účtová třída 3 – deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty

347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347- zúčtování se státním rozpočtem- účtujeme zde daňové závazky vůči státu.

Účtová třída 4 – dlouhodobý majetek

                           Odpovídá účtové třídě 0 u podnikatelů.
432 - neprovozní hmotný majetek

Banka musí rozlišit majetek, který potřebuje ke svému provozu (počítač) a majetek, který kupuje za účelem uložení volných peněz (např. pozemky)
 
441 - pořízení provozního hmotného majetku – odpovídá 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 u podnikatelů

Účtová třída 5 – kapitálové a závěrkové účty, dlouhodobé závazky

                           Odpovídá účtové třídě 4 u podnikatelů

Účtová třída 6 – náklady

                          Odpovídá účtové třídě 5 u podnikatelů
611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) 611- (poplatky bank) náklady na pokladní a mezibankovní operace
612Účet 612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Výnosový - daňový) 612- náklady na operace s klienty-(úroky, které platíme klientům)
631- náklady na zaměstnance- 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521- u podnikatelů
636- nakupované výkony ( sk. 50 a 51)
671- mimořádné náklady (manka a škody)

Účtová třída 7 – výnosy

712- výnosy z operací s klienty ( např. poplatky za vedení BÚ)
716- výnosy z devizových operací (poplatky a kurzové rozdíly)

B) zvláštnosti účtování v pojišťovnách

Účtová třída 1- finanční umístění prostředků technických rezerv
-          zde pojišťovna účtuje o majetku, který neslouží k její činnosti, ale ručí jím za rizika s pojišťovací a zajišťovací činností. Jde o pozemky, budovy a cenné papíry, podíly na podnikání jiných osob. V případě, že škody pojišťovny přesáhnou její provozní možnosti, dochází k prodeji tohoto majetku.
Účtová třída 2 – nehmotný, hmotný a finanční majetek
-          zde pojišťovna používá ke své činnosti např. počítače, také zde účtuje o penězích v pokladně a na bankovních účtech a o zásobách.
Účtová třída 3 – pohledávky, závazky a přechodné účty
-          zejména pohledávky vůči pojištěncům a závazky z provozní činnosti pojišťovny
Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky
       -          obsahově odpovídá účtové třídě 4 u podnikatelů
Účtová třída 5 – náklady
-          náklady pojišťovny
 
Účtová třída 6 – výnosy

-          výnosy pojišťovny

Účtová třída 7- závěrkové a podrozvahové účty

-          odpovídá účtové třídě 7 u podnikatelů

Rozebrat podnikatele:

1) členění z hlediska dlouhodobosti: - dlouhodobý majetek (0)
                                                           - krátkodobý majetek (1,2)

2) uplatněno závěrkové hledisko – N a V se dělí na provozní, finanční a mimořádné
                                                     - zjišťuje se VH

                                                                 : porušeno při tvorbě a zúčtování rezerv
    uplatněna zásada opatrnosti: OP a rezervy
    uplatněna zásada historie cen: DM se v UCE eviduje po celou dobu užívání v 01,02 ve VC
                                                   : opotřebení na 07, 08 pomocí odpisů


Autor: Petra Holíková

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctova-osnova-uctovy-rozvrh&idc=34

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.