Odpisová kalkulačka na výpočet daňových odpisů hmotného majetku

Nevíte jakou použít odpisovou třídu? Zjistěte jí zde
,- Kč

Jak se počítají odpisy?

Ve formě odpisů přechází hodnota dlouhodobého majetku do nákladů. Abyste si situaci představili hned na praktickém příkladě, pak si shrňme zaúčtování dlouhodobého majetku.

Pořízení DHM: 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042/221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Zařazení DHM do majetku firmy: 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022/ 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042.

Doteď se nám žádná hodnota nepromítla do nákladu. Tak se stane až po zvolení odpisové strategie a zaúčtování odpisové částky pro dané období:

VÚD odpis DHM: 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551/082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Aktivní) 082

V této fázi účtujeme o odpisech účetních. Existují ještě odpisy daňové, ale ty přicházejí na řadu až ve fázi vyplňování daňového přiznání daně z příjmu a upravují daňový základ. Nutno poznamenat, že o daňových odpisech se neúčtuje.

 

Odpisy účetní: Účetní jednotka si sama stanoví odpisový plán účetních odpisů podle skutečného využití majetku. Na základě těchto odpisů podává účetní jednotka věrný a poctivý obraz skutečnosti. Tyto odpisy se mohou vypočítávat na základě vícero způsobů, které účetní jednotka zohlední. Např. hledisko času nebo výkonu. Jde o to, že například osobní počítač bude dlouhou dobu sloužit např. na recepci hotelu (čisté prostředí, není potřeba mnoho aktualizací ani grafická náročnost). Naopak kratší dobu u truhláře, kde bude počítač umístěn na dílně. Dalším příkladem může být automobil u účetní a automobil u taxikáře. U účetní bude počítána samozřejmě mnohem delší doba použitelnosti vozidla než u taxikáře.

Po zaúčtování účetních odpisů nám vyjde výsledek hospodaření před zdaněním. Ten ale nevyjadřuje základ daně pro výpočet daňové povinnosti. Položky, o které je hospodářský výsledek upravován, aby se stal základem daně obsahují mimo jiné i úpravu odpisů. A zde vstupují do výpočtu odpisy daňové. Základ daně může být totiž odpisy snížen pouze do výše zákonem stanovených hodnot. Neboli vyjdou-li nám účetní odpisy vyšší než daňové, musíme následně daňový základ zvýšit (vysoké účetní odpisy nám ho totiž v nákladech snížili nad limit zákona o daních z příjmu). Naopak máme-li účetní odpisy nižší než daňové, základ daně o rozdíl snížíme.

 

Daňové odpisy tabulka:

1) Zařazení majetku do odpisové skupiny 1 – 6.
Toto zařazení nám určí kolik let budeme majetek podle zákona o daních z příjmu odepisovat.

Odpisová skupina

Doba odpisování

1.

3 roky

2.

5 let

3.

10 let

4.

20 let

5.

30 let

6.

50 let

Zdroj na zákon: Odpisové skupiny - §30 ZDP

 

Zařazení majetku do jednotlivých skupin nalezneme v příloze číslo 1 ZDP. Např. automobil budeme daňově odpisovat 5 let, neboť je zařazen do druhé odpisové skupiny.

2) Rovnoměrné odpisování

Zákonem stanovené odpisové sazby při rovnoměrném odpisování

Odpisová skupina

V 1. roce odpisování

V dalších letech odpisování

Pro zvýšenou vstupní cenu

1.

20

40

33,3

2.

11

22,25

20

3.

5,5

10,5

10

4.

2,15

5,15

5

5.

1,4

3,4

3,4

6.

1,02

2,02

2

Výpočet se provádí podle vzorečku:

roční odpis = vstupní cena x sazba dle zákona/100

Do vzorečku doplníte vstupní cenu dlouhodobého majetku a sazbu z tabulky dle zákona ZDP, podle toho, do které odpisové skupiny je majetek zařazen a kterým rokem je odpisován. Výše sazeb se liší pouze v prvním roce. Od druhého roku až do konce odpisování bude sazba stejná. V případě technického zhodnocení  použijete sazbu z posledního sloupce tabulky pro zvýšenou vstupní cenu.

 

3) Zrychlené odpisy

Tento způsob odpisování vyjadřuje skutečnost, že majetek je zpravidla nejvíce využíván v prvních letech používání.  Nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování a v dalších letech se hodnota ročního odpisu postupně snižuje.

Zrychlené odpisy se začali používat poprvé v USA , aby motivovali podnikatele více nakupovat majetek a investovat. Odtud se kopírovala metoda zrychlených odpisů dále do světa.

 

Zákonem stanovené koeficienty pro zrychlené odpisování

Odpisová skupina

V 1. roce odpisování

V dalších letech odpisování

Pro zvýšenou vstupní cenu

1.

3

4

3

2.

5

6

5

3.

10

11

10

4.

20

21

20

5.

30

31

30

6.

50

51

50

Odpisovým skupinám jsou přiřazeny koeficienty dle tabulek ZDP.

 

Vzorce:

1. rok odepisování = vstupní cena/koeficient pro první rok

další roky odepisování = (2 x ZC)/ (k – n)

 

ZC – zůstatková cena (výpočet: vstupní cena – oprávky)

n – rok odepisování

k – koeficient pro daný rok

Mimořádné odpisy

V pro zboží pořízené v roce 2020, 2021, 2022 nebo 2023 lze využít mimořádné odpisy jako podpora podnikatelů kvůli pandemii koronaviru. Mimořádné odpisy se v zákoně definují v § 30a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

  • Hmotný majetek v 1. odpisové skupině (např. počítače, tiskárny) bude možné odepsat rovnoměrně bez přerušení do výše 100 % vstupní ceny za 12 měsíců (namísto 3 let).
  • Hmotný majetek ve 2. odpisové skupině (např. automobily) bude možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se uplatní 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců se uplatní 40 % vstupní ceny (namísto 5 let).

Zvýšení hranice pro daňové odpisování hmotného majetku

Dochází k trvalému zvýšení hranice odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení z dosavadních 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek do této částky si tak bude moci podnikatel jednorázově odepsat do svých daňových výdajů. Více informací o mimořádných odpisech .


Může vás zajímat

Jak účtovat odpisy
Daně

Jak účtovat odpisy

13. 01. 2013

Odpisové sazby pro rok 2013, metody výpočtů, daňové dopady odpisů

Silniční daň - kalkulačka

05. 01. 2024

Online kalkulačka výpočtu silniční daně 2024 (za rok 2023) - vypočítá silniční daň pro osobní i ostatní automobily


Autor: Tomáš Vojta


Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/kalkulacka-odpisy-rovnomerne+zrychlene.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.