Videokurz jak na účtování od základů II.

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2023 (vyplňované v roce 2024)

Kdo má povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob? Odpověď bychom našli v § 38g zákona o daních z příjmů. Např. musí ho podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly  50.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené anebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. DP je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu (výdaje přesáhnou příjmy). Výjimkou jsou zaměstnanci, kteří v roce 2023 pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele anebo pro více zaměstnavatelů postupně a u všech zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani - namísto daňového přiznání mohou požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování záloh

 

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2023

 • nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, letos do 2.4. 2024 (pokud FO podává přiznání na papíře nebo podá elektronicky dříve než je tato lhůta)
 • nejpozději do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, letos do 2.5.2024 (jen pro ty, kteří podávají daňové přiznání elektronicky a zároveň nepodali přiznání v řádném termínu do 2.4.2024)
 • do 1.7. 2023 zpracovává-li DP pro FO daňový poradce nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem prodlžuje se lhůta do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období

 

Způsob podání DPFO za rok 2023

 • Ručně – znamená formulář vyplnit ručně nebo na počítači a na příslušný FÚ doručit osobně nebo poštou.
 • Podat elektronicky – znamená odeslat datovou schránkou nebo elektronicky podepsat a odeslat na finanční správu (pokud máte zřízenou datovou schránku je vaší povinností odevzdat daňové přiznání elektronicky).
 • Podává se na finanční úřad – územní pracoviště místně příslušné poplatníkovi.
 • Pokud ponesete přiznání přiznání osobně na finančí úřad v papírové podobě, vyplněné daňové přiznání včetně všech příloh si okopírujte a na finančním úřadě Vám kopii razítkem potvrdí.

FO může dosahovat těchto příjmů

Příjmy lze kombinovat. V daňovém přiznání musíme zohlednit veškeré příjmy – tedy dílčí základy z těchto příjmů tvoří celkový základ daně. Podle těchto příjmů vyplňuje FO přílohy k DP.
Zaměstnanec – nově DP na dvě stránky. Jestliže poplatník podává daňové přiznání pouze z důvodu souběhu dvou zaměstnaneckých poměrů, postačí vyplnit DP v rozsahu jednoho listu (pokud si zaměstnanec podává daňové přiznání, musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele).
Podnikatel – vyplňuje navíc Přílohu č. 1 (OSVČ zde uvede své roční příjmy a výdaje - uplatní skutečné nebo výdaje procentem z příjmů)
Poplatník s příjmem z pronájmu nebo ostatních příjmů – vyplní Přílohu č. 2
Poplatník s příjmy ze zahraničí s metodou zamezení dvojího zdanění zápočtem – vyplní Přílohu č. 3

Záhlaví tiskopisu

Daňové identifikační číslo vyplníme pouze, pokud nám bylo přiděleno, většinou se jedná o CZ+rodné číslo.
Řádek 03 – rozhodneme o typu daňového přiznání (Řádné daňové přiznání – DP podané v zákonem stanovené lhůtě. Opravné daňové přiznání – poplatník opravuje ještě do lhůty původně podaného daňového přiznání. Dodatečné daňové přiznání – poplatník podává, pokud zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána. Lhůta je do konce následujícího měsíce ve kterém byla odlišnost zjištěna.).      
Řádek 04 – při podání řádného DP se tento řádek nevyplňuje.
Řádek 05 – údaj, zda DP zpracovával daňový poradce
Řádek 05a – vyplňují ti poplatníci, kteří musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem (podmínky pro tuto povinnost naleznete v článku Účetní uzávěrka).

Údaje o poplatníkovi – 1. oddíl

- osobní údaje poplatníka
Řádek 11 – číslo pasu vyplňují pouze cizinci
Řádek 29 – v tomto poli uvedou kód státu ti, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR, nicméně mají daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů ČR (nerezidenti)

Dílčí základ daně, základ daně, ztráta – 2. oddíl

V tomto oddíle vypočteme celkový základ daně.
Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§6) – vyplňují zaměstnanci
Řádek 31 – sečteme veškeré příjmy od všech zaměstnavatelů, kteří nám sráželi zálohy na daň z příjmů. Ty zjistíme z potvrzení o zdanitelných příjmech, které nám zaměstnavatel vydal.
Řádek 32 – v témže dokumentu od zaměstnavatele nalezneme i částky odvedeného pojistného. Tyto částky od všech zaměstnavatelů také sečteme.
Na řádku 34 nám vyjde dílčí základ daně podle § 6 ZDP – tedy součet řádku 31 a řádku 32.

Dílčí základy daně z příjmů FO

Do jednotlivých řádků této části uvedeme údaje z části základu daně od zaměstnavatele a údaje z Přílohy č. 1 (pro podnikatele) a z Přílohy č. 2 (příjmy z pronájmu a ostatní příjmy) – při použití interaktivních formulářů se nám tato část vyplní automaticky.
Na řádku 45 vyjde základ daně jako souhrn všech dílčích základů daně s odečtením ztráty (případnou ztrátu, kterou si chceme odečíst, uvedeme na řádku 44).
 

Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky – 3. oddíl

 • ř. 46 - hodnota darů, darování krve, atd. - vyplníme na základě potvrzení od příslušné instituce
 • ř. 47 - odečet úroků - potvrzení o výši, kterou si lze odečíst nám zašle finanční instituce. Odečíst si můžeme úroky z hypotéky nebo z úvěru stavebního spoření.
 • ř. 48 - penzijní připojištění
 • ř. 49 - soukromé životní pojištění
 • ř. 50 - odborové příspěvky - pokud přispíváme do odborů, dostaneme potvrzení o zaplacených příspěvcích, které si můžeme odečíst ze základu daně
 • ř. 51 - úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - např. rekvalifikační kurzy
 • ř. 52 - zákon o daních z příjmů v § 34 odst. 4 umožňuje od základu daně odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje
 • ř. 53 - můžeme si odečíst výdaje (náklady) na podporu dalšího vzdělávání.

Na řádku 54 sečteme řádky 46 až 53 a na řádek 55 vyčíslíme základ daně snížený o nezdanitelné částky ř. 45 - ř. 54 (interaktivní formulář opět vypočte sám). Takto očištěný základ daně se zaokrouhluje na celá sta Kč dolů (řádek 56).

V řádku 57 vyčíslíme daň dle § 16 ZDP (15% nebo 23 % ze ZD) ř. 56 * sazba. 

Daň celkem, ztráta – 4. oddíl

 • Řádek 58 = vyčíslena daň z ř. 57
 • Řádek 61 = daňová ztráta

Inzerce ∇

 

Daňové slevy a daňové zvýhodnění – 5. oddíl

 • Na poplatníka – 30 840 Kč za rok. Tento nárok se nekrátí. Pokud v průběhu roku vznikne, tak uplatníme vždy v plné výši.
 • Na manželku (manžela) – lze uplatnit, pokud poplatník žije v domácnosti s manželkou (manželem), jejíž příjem nepřesáhl za rok 68 000 Kč. Nárok na slevu je 24 840 Kč za rok. Údaje o manželce se vyplní do tabulky č. 1. Nárok se může zvyšovat podle dalších skutečností (např. je-li manželka držitelem ZTP/P nebo studentem). Příklady příjmů, které se do sumy 68 000 Kč počítají:
  • všechny hrubé příjmy od zaměstnavatele, z nájmu, z podnikání,
  • nemocenská,
  • ošetřování člena rodiny,
  • podpora v nezaměstnanosti,
  • peněžitá pomoc v mateřství.
 • Pro studenty – soustavná příprava na budoucí povolání studiem – 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně) - tato sleva platí naposledy za rok 2023
 • Na děti – údaje o dětech se vyplňují do tabulky č. 2. Daňové zvýhodnění činí 15 204 Kč za rok pro jedno dítě, pro druhé je to 22 320 Kč a pro třetí a více dětí 27 840 Kč. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci ve kterém se dítě narodilo. Částku opět navyšuje (stejně jako u manželky) skutečnost, pokud je dítě držitelem ZTP/P.
 • Školkovné - Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, ve kterých budou mít umístěné své dítě = školkovné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od výše minimální mzdy. Za rok 2022 bude tedy možnost uplatnění slevy až ve výši 17 300 Kč. Tato sleva jde naposledy uplatnit za zdaňovací období 2023.

Součet slev odečteme od vypočítané daně a vepíšeme do řádku 71. Pokud vám vyjde záporné číslo, napíšete do řádku 71 nulu. 

Nejvíce uplatňované slevy na dani platné v roce 2023


Sleva na dani na:

částka

Poplatníka

30 840,-

Manželku/manžela

24 840,-

Částečný invalidní důchod

 2 520,-

Plný invalidní důchod

 5 040,-

Studenta

4 020,-

Daňové zvýhodnění 1. dítě

15 204,-

Daňové zvýhodnění 2. dítě

22 320,-

Daňové zvýhodnění 3. dítě a více

27 840,-

Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než vyčíslena daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč.

V 7. oddíle se dostáváme k vyčíslení již zaplacených záloh na daň – opět zjistíme z dokladu Potvrzení od zaměstnavatele nebo z odvedených záloh čtvrtletních či pololetních. Porovnáním daňové povinnosti na řádku 74 a řádků 84, kde vyčíslíme skutečně zaplacené zálohy v průběhu zdaňovacího období, zjistíme buďto povinnost doplatit daň nebo to, že jsme na zálohách přeplatili. Tento konečný výsledek vyčíslíme v řádku 91. Daň je splatná ve lhůte pro podání daňového přiznání. Nevznikne-li ve zdaňoovacím období daňová povinnost, poplatník sdělí tuto skutečnost správci daně a to ve lhůte pro podání daňového přiznání.

K daňovému přiznání je potřeba přiložit

 • Potvrzení zaměstnavatele
 • Potvrzení o studiu dětí (při slevě na děti)
 • Potvrzení spořitelny nebo banky o zaplacených úrocích (při odčitatelné položce)
 • Potvrzení o platbách na soukromé životní pojištění
 • Potvrzení o zaplacení příspěvků na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
 • Potvrzení o daru nebo darovací smlouva
 • Potvrzení o zaplaceném školkovném

Nezapomeňte

 • Pokud Vám vyšel výsledek daňového přiznání jako přeplatek na dani, je nutné o jeho vrácení požádat vyplněním žádosti na poslední straně tiskopisu ve spodní části.
 • Vždy je třeba vlastnoručně podepsat tiskopis přiznání a také případnou žádost o vrácení přeplatku na dani.
 • V případě, že podnikáte jako OSVČ nezapomeňte také odevzdat přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení.

A v závěru se zmíníme o sazbách na pokutu, pokud byste daňové přiznání za rok 2023 podali opožděně:

 • 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně.
 • 0,05% stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanoveného daňového odpočtu.
 • 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daňové ztráty.

Pro výpočet pokuty můžete využít naší informační kalkulačku na výpočet pokut za pozdní podání daňového přiznání.

 


 

Související interaktivní formuláře za sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2023 ke stažení

Daňové přiznání
Elektronické vyplnení přiznání na portále finanční správy ČR
tiskopis daňového přiznání fyzických osob
     Vstupte »
Sociální pojištění
Vstup do eportálu k elektronickému vyplnění podání sociálního pojištění      Vstupte »
Zdravotní pojištění
OSVČ přehled 2023 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2023 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout
OSVČ přehled 2023 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout
OSVČ přehled 2023 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout
OSVČ přehled 2023 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2023 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout

Nelze PDF otevřít?
Je nutné PDF dokument stáhnout k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...) poté si PDF otevřete v programu Acrobat Reader a můžete si v něm upravovat . Pokud si PDF otevřete pouze v internetovém prohlížeči, nebude vám fungovat.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohadné účty pasivní
3 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování materiálu způsobem A
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování o směnkách
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2023-vyplnovane-v-roce-2024-&idc=560

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.