Kalkulačka na výpočet dane z příjmů právnických osob 2024

Jak se počítá daň z příjmů právnických osob?

Zdanění příjmů právnických osob řeší ustanovení § 17 – § 21a ZDP, dále § 23 - § 33 ZDP. Poplatníci daně z příjmu právnických osob jsou obchodní společnosti (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.), družstva, dále veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a ZDP).

Výchozím podkladem je účetní výsledek hospodaření před zdaněním, zjistíme ho jako rozdíl výnosů (účtová třída 6) a nákladů (účtová třída 5), které právnická osoba eviduje v účetnictví. Výsledek hospodaření (VH) není vždy stejný jako základ daně, protože v účetnictví mohou být účtovány i výdaje, které nejsou daňovými výdaji. Z tohoto důvodu je nutná transformace výsledku hospodaření na základ daně (VH se upravuje o položky zvyšující a snižující VH). Od vypočteného kladného základu daně je možné také odečíst tzv. odčitatelné položky dle § 34 ZDP a položky snižující základ dane dle § 20 ZDP (bezúplatné plnění). Základ daně zaokrouhlíme na celé tisícikoruny dolů. Sazba daně pro právnické osoby je 19%.  

Zjednodušený výpočet daně z příjmů právnických osob

Základ daně = výnosy - náklady + nedaňové náklady

Kladný základ daně = zisk

Záporný základ daně = ztráta

Daň = základ dane * sazba daně (od vypočtené daně je možné odečíst slevy na dani, případně zaplacené zálohy na daň)

 

Příklad 1

Společnost BCD s.r.o. v účetním období vykázala výnosy ve výši 225 000 Kč, náklady ve výši 360 000 Kč a v účetnictví eviduje nedaňové výdaje ve výši 100 000 Kč.

Základ daně: 225 000 – 360 000 + 100 000 = - 35 000 Kč (ztráta)

Daň: 0 Kč

 

Příklad 2

Výsledek hospodaření společnosti CDE s.r.o. za rok 2018 činí 310 900 Kč. Společnost zapomněla do nákladů zahrnout fakturu ve výši 14 000 Kč.

Základ daně: 310 900 – 14 000 = 296 900 Kč = ≐ 296 000 Kč

Daň: 56 240 Kč

  • hodnoty nezaúčtovaných, ale daňově účinných nákladů snižují výsledek hospodaření

 

Příklad 3

Které z uvedených položek jsou daňově neuznatelné náklady (zvyšují výsledek hospodaření)?

  1. náklady na reprezentaci
  2. zaplacený doměrek DPPO 
  3. manka a škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem
  4. zaplacené smluvní pokuty
  5. společnost zapomněla do účetnictví zahrnout fakturu do výnosů

Řešení: položky 1, 2, 5Také vás může zajímat:

Máte nápad na vytvoření nové kalkulačky, která by byla vám a dalším lidem užitečná? Napište nám email na , kde popište využití a funkce kalkulačky. Bude-li nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání.


Vzdělávejte se s námi ve videokurzech


Komentáře

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/vypocet-dane-z-prijmu-pravnickych-osob.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.